Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie ekspertyzy dotyczącej uwarunkowań prawnych (Nr 08/BZP/IZS/2019)

Ważne do: 2019-06-21
Dodano: 2019-06-14

Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej uwarunkowań prawnych wdrożenia trzyczęściowego Modelu Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami realizującymi usługi społeczne (wersja testowa- TMW) w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”

Nr 08/BZP/IZS/2019

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej uwarunkowań prawnych wdrożenia trzyczęściowego Modelu Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami realizującymi usługi społeczne (wersja testowa- TMW).

Ekspertyza uwarunkowań prawnych powinna zawierać w szczególności:

  • wskazanie czy zaproponowane w wersji testowej Modelu TMW  rozwiązania dot. współpracy IZS, świadczenia usług i przygotowywania kadry do świadczenia usług społecznych są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • opracowanie mapy ryzyk prawnych i chroniących przed nimi zabezpieczeń dla wdrożenia i późniejszego skalowania modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego;
  • przygotowania propozycji wzorów umów i porozumień koniecznych do zawarcia pomiędzy poszczególnymi aktorami modelu współpracy (zgodnie z Załącznikiem nr 2)
  • analiza dostępnych i wskazanie optymalnych w kontekście założeń projektowych zawartych (Załączniku nr 3) Modelu TMW, procedur kontraktowania usług społecznych użyteczności publicznej przez samorządy
  • sprawdzenie zgodności i przygotowanie rekomendacji zmiany przepisów dotyczących aktów prawnych regulujących sferę usług społecznych w perspektywie horyzontalnej wymienionych w Załączniku 4 oraz innych istotnych dla testowania i wdrożenia modelu aktów prawnych w sytuacji zidentyfikowania barier mogących wpłynąć na skuteczność wdrożenia modelu.

Źródło finansowania: Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Izabela Kowalska tel. 22 4509867, adres e-mail: ikowalska@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 21.06.2019 r.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (PDF)
  2. Oferta
  3. Aktorzy testowego Modelu Współpracy
  4. Warunki projektowania TMW
  5. Akty prawne