ANULOWANE: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i udostępnienie szkolenia e-learningowego

Ważne do: 2019-09-23
Dodano: 2019-09-16

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Opracowanie i udostępnienie szkolenia e-learningowego dla uczestników projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”

Źródło finansowania: Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Katarzyna Trzaska tel. +48 22 450 98 73, adres e-mail: ktrzaska(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 23.09.2019 r.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr 12/BZP/IZS/2019 (PDF)
2. Załącznik nr 1 - Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
3. Załącznik nr 2 – SOPZ Zmieniony
4. Załącznik nr 3 – Ramowy wykaz tematów szkolenia
5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy Zmieniony

Zamówienie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności  link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206608