Zaproszenie do składania ofert na Usługę szkoleniową i opracowanie programu szkoleniowego w formie modułów dla uczestników szkolenia organizowanego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”

Ważne do: 2019-05-29
Dodano: 2019-05-22

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zamówienia:

1. Opracowanie programu szkoleniowego oraz podręcznika składających się z 9 modułów szkoleniowych dla bezpośrednich uczestników szkolenia oraz innych osób wdrażających model po zakończeniu szkoleń stacjonarnych.

2. Przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla uczestników projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego w oparciu o wypracowany modułowy program szkoleniowy oraz przygotowane materiały dydaktyczne wraz z prezentacją.

Źródło finansowania: Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pan/i Izabela Kowalska tel. 22 4509867, adres e-mail: ikowalska(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 29.05.2019 r.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr 06/BZP/IZS/2019 (PDF)
2. Załącznik nr 1 - Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
3. Załącznik nr 2 – Wytyczne do przygotowania modułowego programu szkoleniowego

Zamówienie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności link:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186462