Zaproszenie do składania ofert na usługi reintegracji w subregionie radomskim

Ważne do: 2022-07-07
Dodano: 2022-06-28

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

    1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych w zakresie reintegracji w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 4”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
    2. Usługi specjalistyczne w zakresie reintegracji skierowane będą do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Zakres świadczonych usług będzie obejmował:
 1. Udział w procesie rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie poprzez:
  1. przygotowanie ankiet badających umiejętności społeczne potencjalnych uczestników,
  2. ocenę ankiet,
  3. przeprowadzenie rozmowy indywidualnej oceniającej predyspozycje i motywację potencjalnych uczestników,
  4. sporządzenie rekomendacji do uczestnictwa w projekcie, zawierającej ewentualne uwagi dotyczące deficytów do wyrównania,
  5. udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Wsparcie uczestników:
  1. opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika oraz monitorowanie jej realizacji,
  2. prowadzenie konsultacji oraz motywowanie uczestników (w szczególności do podjęcia 
   i utrzymania zatrudnienia),
  3. prowadzenie spotkań, zajęć i warsztatów (indywidualnych oraz grupowych) kształtujących umiejętności miękkie i kompetencje potrzebne na rynku pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  4. podejmowanie działań w odpowiedzi na pojawiające się trudności, w szczególności mogących wpłynąć na podjęcie i utrzymanie miejsca pracy.
 3. Współpracę z instytucjami:
  1. konsultacje i współpraca z kadrą zarządzającą PES i PS w zakresie dostosowania miejsca pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika,
  2. współpraca z kadrą projektu OWES,
  3. współpraca oraz nawiązywanie kontaktu z innymi instytucjami pomocowymi w celu rozwiązywania bieżących problemów mogących mieć wpływ na podjęcie i utrzymanie miejsca pracy przez uczestnika projektu. 

 

Źródło finansowania: 

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie radomskim – IWES 4”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Osoba uprawniona do kontaktu

Pani Agata Cybulska tel. 533 902 640, adres e-mail: mowes(at)mowes.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 7 lipca 2022 roku do godz. 15:00

Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe (PDF)
    2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
    3. Istotne warunki umowy