Zaproszenie do składania ofert na usługi specjalistyczne w zakresie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w subregionie radomskim (Nr 02/DWES/RAD/FFW/2020)

Ważne do: 2020-02-20
Dodano: 2020-02-12

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych w zakresie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi skierowane będą do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Zakres świadczonych usług będzie obejmował:
- Udział w procesie rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie
- Bieżące wsparcie uczestników
- Współpracę z instytucjami

Nr 02/DWES/RAD/FFW/2020

Kod/y i nazwa CPV:
CPV: 85312320-8- usługi doradztwa

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia: Województwo mazowieckie - subregion radomski powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom.
Zamówienie realizowane będzie do 31.12.2022 r.


Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Agata Cybulska, tel. 663 831 074, adres e-mail: mowes(at)mowes.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 20 lutego 2020r do godz. 23:59

Załączniki:
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 Wzór oferty (doc)
Załącznik nr 2 Standardy OWES (pdf)
Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy (pdf)