Zapytanie ofertowe - Kompleksowa współpraca ekspercko- trenerska przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej

Ważne do: 2020-02-18
Dodano: 2020-02-12

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Kompleksowa współpraca (w trakcie trwania całego projektu) w opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca następujące części:
A.
Przygotowanie nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej tzn.: opracowanie
dokumentacji programowej, opracowanie testu poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika szkolenia
– z zakresu tematycznego zapytania, opracowanie schematów warsztatów, opracowanie
materiałów warsztatowych, w tym ćwiczeń warsztatowych,
Przewidywany termin realizacji zadania 1): luty 2020 r.
B.
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach pilotażowego programu szkoleniowego
obejmujące:
a) przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w obszarze tematów:

 •  edukacja matematyczna w duchu pedagogiki leśnej
 • edukacja językowa w duchu pedagogiki lesnej,

Łączna liczba godzin szkoleniowych na realizację obu tematów w jednej grupie
szkoleniowej wynosi max 10.
b) sporządzanie raportów z przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych,
c) bieżące konsultacje z zespołem Ponadnarodowego Forum Ekspertów (PFE),
składającego się z kluczowych ekspertów partnerów projektu oraz innymi
ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu według potrzeb.

Założenia funkcjonowania warsztatów szkoleniowych:

 • Warsztaty szkoleniowe przewidziane są dla 25 uczestników, podzielonych na 2 grupy, gr 1 - 12 uczestników gr. 2 - 13 uczestników;
 • Prowadzone są w formule 14 weekendowych zjazdów,
 • Trener prowadzi szkolenie w danym temacie 2 razy, po 1 razie dla każdej grupy;
 • Czas szkoleniowy jednego zjazdu warsztatowego jest dzielony na kilku trenerów.
 • Warsztaty zaczynają się w piątki od godziny 16:00 i trwają do godziny 15:00 w niedzielę. Łączny czas warsztatowy jednego zjazdu to 18 godz. zegarowych;
 • Warsztaty odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-23 luty 2020 r odbywaj (szczegóły odnośnie lokalizacji i godzin szkolenia zostaną podane najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem szkolenia);
 • Zamawiający pokrywa koszty wyżywienia i noclegu w trakcie zjazdów. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenerów.
 • Przewidywany termin realizacji warsztatów: 21-23 luty 2020 r.

Tematy realizowane będą przy wykorzystaniu metod pracy warsztatowej w plenerze przy m.in.
następujących założeniach:

 •  wykorzystanie ruchu i przebywania w lesie – przykłady gier i zabaw opartych o zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie 
 • wykorzystanie rękodzieła w edukacji leśnej na bazie m.in. land art
 • wykorzystanie zmysłów w poznawaniu świata roślin i świata zwierząt
 • wykorzystanie przyrody jako pomocy edukacyjnej

C.
Opracowanie materiałów do podręcznika dla nauczycieli przedszkoli leśnych - zgodnie z zakresem tematycznym rzeczowego oraz formacie ustalonym z Zamawiającym - przewidywany termin realizacji do 30 kwietnia 2020

Oferent składa ofertę w ramach wskazanych obszarów tematyczny programu szkoleniowego na przewidzianym w tym celu formularzu - Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.

II. Kod/y i nazwa CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

III. Źródło finansowania: finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt Forest School Center.

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
- Termin realizacji zamówienia: luty 2020 r. czerwiec 2020
- Miejsce realizacji zamówienia: Poznań

V. Wymagania względem Wykonawcy: (kryteria odnoszące się do osób wykonujących przedmiot zamówienia):
Z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej jakości wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wykazania poniżej wskazanych: doświadczenia i kwalifikacji osób/osoby wyznaczonych/ej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (względnie wykazania przez Wykonawcę w przypadku osobistego wykonywania zamówienia). Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy (Oferentowi) spełniającemu łącznie poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):

 •  wykształcenie pedagogiczne – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • posiadanie wiedzy we wskazanych obszarach tematycznych w kontekście pedagogiki leśnej
 • posiadanie doświadczenia w przygotowaniu i realizacji nauczania outdorowego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem alternatywnych meto nauczania we wskazanych obszarach tematycznych, min 300 h w ciągu ostatnich 5 lat przed data złożenia oferty (lata 2015-2019)
 • posiadanie wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikatywnych, umiejętności pracy w grupie

VI. Kryteria oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (%) Liczba
możliwych do uzyskania punktów
1. Cena 50% 50
2. Wykształcenie pedagogiczne: filologia angielska 20% 20
3. Dos wiadczenie w pracy trenerskiej z nauczycielami w
edukacji outdorowej 20% 20
4. Posiadanie dos wiadczenia w przygotowaniu publikacji,
artykuło w naukowych związanych z tematyką zapytania
Łącznie 100% 100

Ad.1 Cena
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia.
Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie
będą podlegały zmianom.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena całkowita (max.20 pkt) = Cena C1 (max.10 pkt) + cena C2 (max. 30 pkt) +cena C3 (10 max pkt)
Każda składowa ceny całkowitej zostanie obliczona według wzoru:
Liczba uzyskanych punktów C1 = Cena oferty najtańszej dla C1/Cena oferty badanej dla C1 x liczba możliwych do uzyskania punktów
Liczba uzyskanych punktów C2 = Cena oferty najtańszej dla C2/Cena oferty badanej dla C2 x liczba możliwych do uzyskania punktów.
Liczba uzyskanych punktów C3 = Cena oferty najtańszej dla C3/Cena oferty badanej dla C3 x liczba możliwych do uzyskania punktów.
 Cena C1 obejmuje działania wymienione w pkt. I ppkt.A niniejszego Zapytania ofertowego,
 Cena C2 obejmuje działania wymienione w pkt. I ppkt.B niniejszego Zapytania ofertowego,
 Cena C3 obejmuje działania wymienione w pkt. I ppkt.C niniejszego Zapytania ofertowego,
Cena brutto obejmuje w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT,
a w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od pracownika jak i pracodawcy.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych treści przez Wykonawcę poprzez np. kontakt telefoniczny z instytucją/podmiotem/osobą, podaną przez Oferenta, na co Oferent wyraża zgodę.
Zamówienie zostanie udzielone na realizację usług dla Wykonawcy, który zdobył najwyższą liczbę punktów.

VII. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
2) Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny
muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie
w trakcie trwania umowy.
3) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
4) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym
druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1) Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1.
2) Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia.
IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:
Pani Anna Szkiruć-Kostrzewa, tel. 692 487 524, adres e-mail: aszkiruc@cofund.org.pl
X. Ofertę należy przekazać w terminie do: 18 lutego 2020 r. godzina: 23:59.
XI. Ofertę można:
1) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska
4a, 00-444 Warszawa, z dopiskiem 25/FSC - decyduje data i godzina wpływu
do Fundacji,
2) przesłać e-mailem na adres: aszkiruc@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości
na komputerze odbiorcy, z dopiskiem w tytule 25/FSC
3) dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444
Warszawa, z dopiskiem 25/FSC - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

XII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających; Zmiany w umowie, wypowiedzenie,
odstąpienie od umowy, kary umowne.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia, określonej w umowie.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3) Ponadto:
a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie partnerskiej Zamawiającego;
b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego;
c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody;
4) W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.
5) Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy:
Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w przypadku:
a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wskazanych w umowie przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania obowiązków wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni na ich wykonanie oraz wskazując zakres naruszeń lub zaniechań – przy czym wezwanie może być przekazane Wykonawcy z zastosowaniem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Wykonawcę;
b) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa; przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za wykonane przez niego zadania określone niniejszą umową;
c) nieprzekazania przez IP/donatora środków finansowych na realizację niniejszej umowy, przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za wykonane przez niego Zamówienie określone niniejszą umową.
6) Kary umowne:
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
a) w wysokości 5% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Zamówienia/usługi lub jej odpowiedniej części,
b) w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kary/kar umownej/umownych wskazanych w niniejszej umowie.

XIII. Inne postanowienia
1) Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.
2) Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy.
3) Realizacja Zapytania ofertowego jest uzależniona od przekazania środków finansowych przez instytucję finansującą projekt, o którym mowa w pkt III. Źródło finansowania.
4) Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.
6) Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
7) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności
8) Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot Zamówienia samodzielnie i osobiście lub powierzą realizację przedmiotu Zamówienia swojemu pracownikowi, wskazując konkretną osobę, która osobiście weźmie udział w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza do oceny ofert, w których Wykonawca przy wykonywaniu Zamówienia posługuje się Podwykonawcami. Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcja
9) Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

XIV. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oferty z życiorysem.