ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/BWSP/2019 - Usługi szkoleniowe dla podmiotów typu start-up (program akceleracyjny)

Ważne do: 2019-08-27
Dodano: 2019-08-19

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dwudniowe szkolenia w wymiarze 16 godzin dla Finalistów Konkursu Startupowego (30 dwuosobowych zespołów tj. 60 uczestników) w ramach projektu pt. Polish-Ukrainian Startup Bridge.
2. W skład usług szkoleniowych wchodzi:
a. Przygotowanie szczegółowego programu szkoleniowego,
b. Przygotowanie materiałów dla uczestników w formie broszury podsumowującej najważniejsze informacje ze szkolenia,
c. Przeprowadzenie szkolenia w trakcie 2 (dwóch) dni szkoleniowych w łącznym wymiarze 16 godzin zegarowych (minimum), w programie którego muszą znaleźć się minimum:
i. formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dla przedsiębiorstw typu start-up,
ii. umiejętności prezentowania projektów inwestorom typu venture capital (prezentacje i wystąpienia publiczne w formie tzw. elewator pitch),
iii. tworzenie modeli finansowych i komunikowanie zawartości tych modeli inwestorom
iv. inne obszary wg propozycji Oferenta
3. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza osoby fizyczne oraz podmioty zatrudniające na podstawie umowy o pracy/umowy zlecenia/kontraktów B2B specjalistów,
4. Koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi szkoleniowej ponosi Wykonawca (w tym koszty transportu/przelotów), Zamawiający pokrywa koszty wynajęcia pomieszczeń dla przeprowadzenia szkoleń, cateringu oraz koszty noclegu,
5. Po wyborze Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w kwestii dopracowania ostatecznego programu szkolenia (uzgadnianie szczegółów i metodologii)


II. Kod/y i nazwa CPV:
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, CPV: 80000000-4

III. Źródło finansowania:
Projekt „Wsparcie ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności w fazie startup”, finansowany ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejsce
Usługi szkoleniowe świadczone będą w salach szkoleniowych zlokalizowanych przy ul. Vasylenka 7, Kijów, Ukraina.
Termin
Usługi szkoleniowe świadczone będą w okresie od godziny 08:00 czasu Ukraińskiego dnia 14 września 2019 do końca dnia 15 września 2019 roku. Cena powinna zawierać koszty dojazdu Mentorów do miejsca przeprowadzenia szkoleń.

V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):
Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):
1. Wykształcenie min. Wyższe kierunkowe, zgodne z zakresem merytorycznym szkolenia,
2. Znajomość tematyki będącej przedmiotem zamówienia potwierdzonej poprzez posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania mikro i małych przedsiębiorstw technologicznych (tj. w fazie startup) do prezentacji swoich projektów inwestorom.
3. Zrealizowanie w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 30 godzin szkoleń w zakresie wskazanym w pkt 2 powyżej.

VI. Kryteria oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (%) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1. Cena za usługę 50% 50
2. Doświadczenie Oferenta w obszarze związanym z tematem szkoleń 30% 30
3. Doświadczenie Oferenta w przeprowadzeniu szkoleń 20% 20
Łącznie 100% 100

Ad.1 Cena

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
--------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów = liczba punktów
Cena oferty badanej

Ad.2 Zakres materiałowy

Punkty za kryterium „Doświadczenie Oferenta w obszarze związanym z tematem szkoleń” zostaną obliczone według wzoru:

Od 1 do 2 lat – 10 pkt,
Od 2 do 3 lat – 20 pkt,
Powyżej 3 lat – 30 pkt

Ad.3 Doświadczenie oferenta

Punkty za kryterium „Doświadczenie Oferenta”. Przez doświadczenie Oferenta rozumie się łączną liczbę godzin usług szkoleniowych zrealizowanych w okresie 2 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Oferent wypełnia tabelę w Formularzu ofertowym. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia w/w warunków. Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone następująco:

Od 0 do do 40 godzin szkoleń – 0 pkt
Od 41 do 80 godzin szkoleń – 10 pkt,
powyżej 80 godzin szkoleń – 20 pkt

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamówienie zostanie udzielone na realizację usług dla Wykonawcy, który zdobył najwyższą liczbę punktów.

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
• Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1,
• Proponowany harmonogram sesji szkoleniowej w formacie tabeli,
• CV (życiorysy) trenerów

IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:

Pan/i Mykhailo Khaletskyi tel.+ 48 574 222 650, adres e-mail: mk@cofund.org.pl 


X. Ofertę należy przekazać w terminie do: 27 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00

XI. Ofertę można:

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

b. przesłać e-mailem na adres: mk@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.


XII. Inne postanowienia

a. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.
b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy.
c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.
e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności
g. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

XIII. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się pod adresem: www.startupbridge.eu/pl/rodo/.

XIV. Załączniki
Załącznik nr 1 – Wzór ofertyZałącznik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE

OFERTA
Data:
Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy:  
Adres / siedziba:  
Dane rejestracyjne podmiotu:
Nr telefonu:  
Adres e-mail:  
Strona www:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe przedstawiam/-y następująca ofertę na realizację usługi/zamówienia: usługa ........................
Wynagrodzenie brutto ……………… (w tym XX% podatku VAT).
W przypadku innych niż cena kryteriów oceny należy dodać miejsce na ich wskazanie, np. :
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu ...... dni.
2. Doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonego doradztwa”
okres stanowisko Zakres odpowiedzialności Pracodawca/zleceniodawca
  
  

1. Oświadczam/-y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie ze wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam/-y, że spełniamy wszystkie wymagania postawione dla Wykonawcy w Zapytaniu Ofertowym.
3. Oświadczam/-y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
4. Oświadczam/-y, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.
5. Niniejszym oświadczam/-y, że nie jestem/jesteśmy powiązany/-i kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Oświadczam/-y, że wypełniłem/am/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am/ pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym
7. Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z informacjami Administratora Danych Osobowych dotyczących danych osobowych (część XIV zapytania ofertowego) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …….
2. …..
                                      (data i podpis Wykonawcy)