Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Fundacji Fundusz Współpracy

Ważne do: 1970-01-01
Dodano: 2020-02-27


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdania finansowego Fundacji „Fundusz Współpracy” (zwana dalej Fundacją lub FFW) za 2019 i 2020 rok. Sprawozdanie Finansowe Fundacja sporządza zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

II. Kod/y i nazwa CPV: 79212100-4

III. Źródło finansowania: środki Fundacji wg rozdzielnika

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Warszawa, ul. Chłodna 52 (siedziba firmy Grand Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, świadczącej na rzecz Fundacji Fundusz Współpracy usługi z zakresu obsługi księgowej) Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 w terminie od 20.04.2020 do 29.05.2020 i do 29.05.2020 roku przedstawi FFW sprawozdanie z badania biegłego
rewidenta. Termin badania sprawozdania finansowego za rok 2020 zostanie ustalony w terminie późniejszym aneksem do umowy, z zastrzeżeniem, że wydanie sprawozdania biegłego rewidenta nastąpi nie później niż do dnia 31.05.2021 roku.

V. Wymagania względem Wykonawcy:

1. Firma audytorska zobowiązana jest do posiadania udokumentowanych uprawnień niezbędnych do wykonania badania sprawozdań finansowych:

 •  jest firmą audytorską na mocy ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089),
 • posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Wykonawca powinien wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania co najmniej czterech zakończonych badań sprawozdania finansowego, w tym dwóch zakończonych badań na rzecz podmiotów dysponujących środkami UE w ramach realizowanych projektów. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

2. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident muszą dysponować kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident podejmą niezbędne działania w celu zapewnienia, żeby przy przeprowadzaniu badania na ich niezależność nie wpływał żaden rzeczywisty ani potencjalny konflikt interesów, relacje gospodarcze ani żadne inne bezpośrednie lub pośrednie relacje między badaną jednostką a firmą audytorską, członkami zespołu wykonującego badanie, członkami sieci, do której należy firma audytorska, kierownictwem firmy audytorskiej lub osobami związanymi z nimi stosunkiem kontroli. Biegły rewident oraz firma audytorska są zobowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania uzyskiwane przez firmę audytorską, biegłych rewidentów oraz podwykonawców działających w ich imieniu i na ich rzecz nie może być:

 • uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania;
 • kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany z firmą audytorską lub należący do sieci.

VI. Kryteria oceny ofert:

Lp. 1, Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (%) - 100%;  Liczba możliwych douzyskania punktów - 100

Ad.1 Cena
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
--------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów = liczba punktów
Cena oferty badanej

W toku badania i oceny ofert Fundacja może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie, nie będą podlegać ocenie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

 • oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1,
 • zaświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 • informację o kluczowym biegłym rewidencie wraz z zaświadczeniem o wpisie do Rejestru Biegłych Rewidentów,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności złożone osobno przez biegłego rewidenta jak i firmę audytorską,
 • wykaz usług wraz z referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC zakresie w wykonywanej działalności, obejmującej usługi z zakresu objętego zamówieniem.

IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:

Pani Marek Żyła tel.602-617-888, adres e-mail: mzyla@cofund.org.pl

X. Ofertę należy przekazać w terminie do: 06.03.2020 roku, godz. 16:00

XI. Ofertę można:

 •  przesłać pocztą /przesyłką kurierską na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji,
 • przesłać e-mailem na adres: mzyla@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy,
 • dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

XII. Inne postanowienia

 • Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy. Nadesłane oferty, przed dokonaniem wyboru wykonawcy, zostaną przekazane Radzie Fundacji Fundusz Współpracy, która dokona ostatecznego wyboru.
 • Wykonawca przeniesie na Fundację całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:

1. utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych,
2. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3. wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych,
5. prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki,
6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.
 • Fundacja może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty FFW wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.
 • Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

XIII. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3) Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia publicznego.
5) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy w procesie zamówień publicznych.
10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12) Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.
13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XIV. Załączniki:
1. Formularz ofertowy