Zapytanie ofertowe nr 02/DWES/CIE/FFW/2020 - doradztwo księgowo-kadrowo-podatkowe w subregionie ciechanowskim

Ważne do: 2020-06-02
Dodano: 2020-05-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” realizowanego w ramach umowy nr RPMA.09.03.00-14-b023/18 w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym, tj. m. in.:

a.      rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych (PES/PS), zobowiązania finansowe – w tym publiczno-prawne związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

b.      zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

2)     Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) m. in. do:

a)     osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,

b)     istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

3)     W ramach zamówienia Oferent (Wykonawca)  zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi Załącznik nr 2.

4)     Oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do wykonania umowy.

5)     Łączna liczba godzin specjalistycznego doradztwa do zrealizowania w ramach projektu obejmuje maksymalnie 202 godz.

a)     Liczba godzin doradztwa księgowo-kadrowo-podatkowego będzie ustalana indywidualnie dla każdego odbiorcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na podstawie analizy potrzeb. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowania, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej.

b)     Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na doradztwo.

Źródło finansowania:

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Miejsce

Subregion ciechanowski tj. powiaty: ciechanowski, pułtuski, płoński, żuromiński, mławski.

Doradztwo świadczone będzie w miejscu wystąpienia zapotrzebowania na świadczenie doradztwa, tzn. w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i/lub w miejscu dogodnym dla klienta
(np. siedziba przedsiębiorstwa społecznego), lub w innym, wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Doradztwo świadczone będzie przede wszystkim bezpośrednio, jedynie wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem OWES możliwe jest świadczenie doradztwa pośrednio (np. mail).

Termin

Doradztwo świadczone będzie od momentu podpisania umowy do 30 kwietnia 2022 r. Terminy realizacji doradztwa będą ustalane w trybie roboczym z wybranym Wykonawcą. Doradztwo będzie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami klientów OWES. Doradztwo musi zostać udzielone w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę ze strony klienta.

Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu łącznie poniższe warunki (odpowiednio: dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):

1.      Posiadanie wykształcenia wyższego.
2.      Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego w obszarze świadczonego doradztwa uwzględniającego zakres przedmiotowy doradztwa wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. świadczenia usług doradztwa w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym dla podmiotów ekonomii społecznej.

3.      Zrealizowanie w okresie 2017-2020 przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin szkoleń/doradztwa, w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym dla podmiotów ekonomii społecznej.

Uwaga: Oferty obejmujące doradztwo zrealizowane przed 2017 r. (np. 2011-2018 – 400 h) nie podlegają ocenie i zostaną odrzucone.

4.      Minimum 3 referencje, z ostatnich 3 lat, dotyczące realizowanego przez Wykonawcę doradztwa ze wskazanej tematyki na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

·        Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1

·        Referencje

·        Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia

Ofertę należy przekazać w terminie do:

2 czerwca 2020 r. do godz. 23:59