Zapytanie ofertowe nr 11/DWES/CIE/FFW/2019 doradztwo finansowe w subregionie ciechanowskim

Ważne do: 2019-10-16
Dodano: 2019-10-10

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” umowa nr RPMA.09.03.00-14-b023/18-00 w zakresie finansowym - m.in.:
a. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (np. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków
b. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Fundusz Pracy czy PFRON
c. planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Proveit.pl)
d. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności poprzez instrumenty zwrotne (przeprowadzenie minimum 10 godzin doradztwa rocznie [2019-2022 r.] w zakresie dostępnych instrumentów zwrotnych).
2. Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie m. in. do:
a. osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,
b. istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
3. W ramach zamówienia Oferent zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi załącznik nr 2.
4. Oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia zajęć.
5. Łączna liczba godzin specjalistycznego doradztwa do zrealizowania w ramach projektu obejmuje maksymalnie 229 godzin.
a. Liczba godzin doradztwa finansowego będzie ustalana indywidualnie dla każdego klienta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na postawie analizy potrzeb. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowana, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej.
b. Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na doradztwo.
6. Oferentem nie może być podmiot, który jest pracownikiem/współpracownikiem/osobą świadczącą już na rzecz zamawiającego jako przedsiębiorca jakiekolwiek usługi/czynności w ramach  projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”.
7. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza osoby fizyczne (samodzielnie i osobiście realizujące przedmiot zamówienia) oraz podmioty zatrudniające specjalistów – wskazując konkretne osoby do przeprowadzenia danego zakresu specjalistycznego doradztwa. Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcja.
8. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi (np. noclegi, dojazdy, wyżywienie). Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi doradczej ponosi Wykonawca.

II. Źródło finansowania:
Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejsce
Subregion ciechanowski tj. powiaty: ciechanowski, pułtuski, płoński, żuromiński, mławski.
Doradztwo świadczone będzie w miejscu wystąpienia zapotrzebowania na świadczenie doradztwa, tzn. w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i/lub w miejscu dogodnym dla klienta
(np. siedziba przedsiębiorstwa społecznego), lub w innym, wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
Doradztwo świadczone będzie przede wszystkim bezpośrednio, jedynie wyjątkowo                                      w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem OWES możliwe jest świadczenie doradztwa pośrednio (np. mail).
Termin
Doradztwo świadczone będzie od momentu podpisania umowy do grudnia 2019 r. Terminy realizacji doradztwa będą ustalane w trybie roboczym z wybranym Wykonawcą. Doradztwo będzie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami klientów OWES. Wsparcie doradcze musi zostać udzielone w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taka usługę ze strony klienta.

IV. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):
Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):
1. Wykształcenie wyższe.
2. Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego w obszarze świadczonego doradztwa.
3. Z Zrealizowanie w okresie 2016-2019 przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin szkoleń/doradztwa, w zakresie którego składana jest oferta.
Uwaga: Oferty obejmujące doradztwo zrealizowane przed 2016 r. (np. 2012-2017 – 400 h) nie podlegają ocenie i zostaną odrzucone.
4. Minimum 3 referencje, z ostatnich 3 lat, dotyczące realizowanego przez Wykonawcę doradztwa ze wskazanej tematyki.

V. Sposób przygotowania oferty:

  • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  • Oferta Wykonawcy powinna zawierać wyłącznie cenę za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej doradztwa.
  • Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
  • Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  • Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
  • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VI. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
• Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1
• Referencje
• Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia

VII. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:

Pani Justyna Jakubiak, tel. 22 450 98 88, adres e-mail: jjakubiak[at]cofund.org.pl

VIII. Ofertę należy przekazać w terminie do:

16 października 2019 r. do godz. 23:59

IX. Ofertę można:

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”,
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

b. przesłać e-mailem na adres: pkoziak[at]cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

X. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których zakres wynikać będzie ze zgłoszeń odbiorców Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, które to zamówienia będą stanowić powtórzenie podobnych do przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego zostanie zawarta umowa odpowiadająca postanowieniom umowy na zamówienie podstawowe.

XI. Inne postanowienia

a. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.
b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy.
c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.
e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności
g. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
h. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu; gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody. W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.
i.

XII. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia publicznego.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy w procesie zamówień publicznych.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XIII. Załączniki
Załącznik nr 1 – Wzór oferty
Załącznik nr 2 – „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy