Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług w zakresie sprzątania w Fundacji Fundusz Współpracy

Ważne do: 2017-07-20
Dodano: 2017-07-13

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz sanitarnych w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” o łącznej powierzchni 1 362 m2 oraz liczbie pracowników 70.

Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa, ul. Górnośląska 4a

Termin realizacji zamówienia: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe): 

a. użycie własnego sprzętu,
b. zastosowanie proekologicznych, biodegradowalnych środków czystości: mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, środki zapachowe, preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych i powierzchni zmywalnych itp.,
c. użycie przyjaznych dla środowiska materiałów niezbędnych do utrzymania czystości: ręczników papierowych typu „Z”, papieru toaletowego w rolce, gąbek do zmywania naczyń, ścierek, worków na śmieci,
d. wymiana mat wejściowych  raz na kwartał w ilości 5 szt. (2 małe i 3 duże),
e. mycie okien raz w roku,
f. kontroli i nadzoru upoważnionego pracownika podczas wykonywania prac,
g. świadczenie usługi w godzinach 6:00-9:00 lub 18:00-21:00,
h. realizacja zadań zgodnie z załączonym zestawieniem usług,
i. uwzględnienia ewentualnej ulgi w płaceniu składek na rzecz Państwowego Funduszu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przyznanej Zleceniodawcy

Kryteria oceny ofert: Cena

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: Pani Ewa Nowakowska tel. 22 450 98 33 lub 604110765, adres e-mail: enowakowska@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie: do 20 lipca 2015 r. do godziny: 15:00

Ofertę można:

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”,
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

b. przesłać e-mailem na adres: enowakowska@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.


Inne postanowienia

a. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.
b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy.
c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.
e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.
g. Nie ma ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie dla wykonawców u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
h. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (PDF)
  2. Wzór oferty (DOCx)
  3. Specyfikacja zamówienia