Uczenie się przez całe życie

Tematyka rozwoju sytemu kształcenia, szkoleń zawodowych oraz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+, jest bardzo istotna dla Fundacji Funduszu Współpracy. 

Jest to obszar, w którym instytucja ma największe doświadczenie, dzięki zrealizowaniu wielu projektów oraz uczestnictwu w międzynarodowych programach. 

Informacje dodatkowe

W latach 1996-2004 powstałe w ramach Fundacji Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr było członkiem sieci Narodowych Obserwatoriów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, zrzeszającej kraje przygotowujące się̨ do akcesji z UE. Działalność́ skupiała się̨ na monitorowaniu i inicjowaniu zmian w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego m.in. poprzez przygotowanie cyklicznych raportów i publikacji. Uczestnictwo w sieci ReferNet stało się̨ naturalną kontynuacją tych działań. Doświadczony zespół osób, które brały udział w koordynacji w Polsce PIW EQUAL i realizowały projekt uzupełniający „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie” pozwolił Fundacji w naturalny sposób wykorzystać́ ich potencjał dla realizacji programu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości, a następnie projektu Stołeczne Centrum Kariery.

Fundacja Fundusz Współpracy posiada długoletnią tradycję angażowania się w przedsięwzięcia zarówno bilateralne jak i wielostronne, wymagające współpracy z partnerami zagranicznymi, sięgającą wczesnych lat 90-tych. Tematyka dostępności i problemów osób niepełnosprawnych od wielu lat pojawia się w głównym nurcie zainteresowań Fundacji, co w naturalny sposób zaowocowało zaangażowaniem się Fundacji w projekt TEAD.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jankowska

Dział Projektów Edukacyjnych

Paula Koziak

Biuro Zarządzania Projektami

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2019-01-08

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe  nr 01/BZP/IZS/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. na przygotowanie i realizację badania ilościowego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” zostało UNIEWAŻNIONE.

2019-01-02

W związku z omyłką pisarską w treści zapytania ofertowego nr 01/BZP/IZS/2018 pojawiła się nieścisłość w treści kryterium oceny ofert. W treści pkt. VI zapytania, badania podlegające ocenie powinny zostać zrealizowane tak, jak wskazano w tabelach z punktacją tj. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli pomiędzy grudniem 2017 r., a grudniem 2018.

W tabeli z listą kryteriów punktowanych, w kryterium nr 2 i 3 omyłkowo wskazano na grudzień 2015 r. jako początek rozpatrywanego okresu.