Obligacje społeczne: Kapitał dla kształcenia zawodowego

Trwający

„Kapitał dla kształcenia zawodowego” to nowatorski projekt, którego celem jest wypracowanie i testowe wdrożenie modelu obligacji społecznych dla zwiększenia poziomu dopasowania kształcenia zawodowego do faktycznych potrzeb pracodawców.

Obligacje społeczne to mechanizm, w którym zadania społeczne są finansowane ze środków pochodzących od podmiotów spoza sektora publicznego, czyli inwestorów. Wykorzystany tu system płatności za rezultaty powoduje, że inwestorowi zwracane są poniesione koszty i wypłacany jest zysk tylko wtedy, gdy zostaną osiągnięte rezultaty, które wcześniej zostały uzgodnione z zamawiającym – jednostką publiczną.

„Kapitał dla kształcenia zawodowego” to projekt oparty na formule projektów rozwijanych i przewiduje, że w ciągu pierwszych 9 miesięcy realizacji zostanie opracowany model obligacji społecznych, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Rozwoju przejdzie do fazy testowania. Prace nad modelem wspierać będą 3 grupy robocze, w ramach których pracować będą eksperci z obszaru edukacji zawodowej, rynku pracy i przedstawiciele przedsiębiorców. Ponadto powołana zostanie Koalicja Interesariuszy – potencjalnych odbiorców wypracowywanego modelu i ciała opiniującego postępy prac nad modelem. Ważnym elementem, który pozwoli zweryfikować perspektywy różnych grup interesariuszy i wspólnie poszukać nowych rozwiązań dla edukacji zawodowej będzie cykl seminariów. Na nie zapraszani będą także przedstawiciele środowiska inwestorów, których pozyskanie będzie niezbędne, by pilotażowo wdrożyć opracowany model.

Zaplanowano 2 cykle pilotażu w technikach i szkołach branżowych kształcących w 3 wybranych branżach.
Wnioski z pilotażu posłużą do opracowania rekomendacji, które min. wskażą, jak wypracowany model może być być replikowany w innych branżach niż testowane.

Informacje dodatkowe:

Okres realizacji: 1 lipca 2017 – 30 czerwca 2021

Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Black Pearls VC S.A.

Budżet: ponad 4 mln zł
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Michał Bargielski

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej