Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż

Zakończony

Projekt “Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

 • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]
 • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
 • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
 • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będa mogły pozyskac granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdziecie Państwo w zakładce na stronie projektu: http://asystentspe.pl/

Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

 

Projekt realizuje partnerstwo w składzie :

 • Fundacja Edukacyjna ODITK
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

OGŁOSZENIE O WOJEWÓDZKICH KONKURSACH GRANTOWYCH

dla organów prowadzących szkoły i przedszkola na zatrudnianie ASYSTENTÓW UCZNIÓW I UCZENNIC O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Szanowni Państwo, 

w dniu 16 sierpnia 2021 roku rozpoczynamy nabór wniosków w 16 wojewódzkich konkursach. W konkursach organy prowadzące szkoły mogą uzyskać  granty na finansowanie kosztów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach asystentów i asystentek uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami [w skrócie ASPE].

W każdym województwie zasady konkursu są takie same.

W każdym województwie kwota przeznaczona na granty wynosi 1 168 897 zł.

Podmioty uprawnione do uzyskania grantu

W konkursach mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe, 
 • szkoły branżowe I stopnia, 
 • licea,
 • technika,

posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych

Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych na stronie projektu www.asystentspe.pl

Terminy składania wniosków

Zaplanowaliśmy dwa nabory wniosków:

-pierwszy nabór trwa od 16 sierpnia 2021 do 10 września 2021 roku;

-drugi nabór ogłosimy w listopadzie 2021 roku.

Informację o drugim naborze zamieścimy na stronie www.asystentspe.pl, minimum dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

W pierwszym naborze planujemy wydatkowanie 75%, a w drugim 25% środków przeznaczonych dla danego województwa.

Uwaga!


Jeśli w pierwszym naborze oceniający rekomendują do dofinansowania  wnioski o łącznej wartości równej lub przekraczającej całość środków przeznaczonych w projekcie na granty dla danego województwa, Grantodawca może zrezygnować z przeprowadzania drugiego naboru w tym województwie.  

Rodzaj działań na które przeznaczone jest wsparcie

 1. Grant może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole i/lub przedszkolu ASPE, przez okres 10 miesięcy;
 2. W ramach konkursu wsparciem ASPE mogą być objęci wyłącznie ci uczniowie 
  i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych:
 •  mają trudności:
 • w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole (poruszaniu się, higienie, rozumieniu treści, organizacji nauki itp.),
 • w komunikowaniu się,
 • wynikające z niskich kompetencji społecznych,
 • prezentują zachowania agresywne i/lub autoagresywne,
 • prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (natręctwa, niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.);
 1. Jeden organ prowadzący szkoły może zrealizować przedsięwzięcie grantowe w maksymalnie 5 prowadzonych przez siebie szkołach;
 2. W każdej szkole można zatrudnić w ramach przedsięwzięcia grantowego maksymalnie dwie osoby na stanowisku ASPE;
 3. Grantobiorca może otrzymać tylko jeden grant w ramach projektu. 

Okres realizacji wsparcia

10 miesięcy pracy ASPE musi zostać zrealizowanych najpóźniej do końca grudnia 2022 roku.

Wysokość wsparcia

Wnioskodawca ustala wysokość grantu, o który aplikuje w zależności od liczby ASPE, którzy mają być zatrudnieni w szkole/szkołach prowadzonych przez Wnioskodawcę i biorących udział w przedsięwzięciu grantowym. Jeden grantobiorca może uzyskać wsparcie na zatrudnienie ASPE w maksymalnie 5 szkołach i/lub przedszkolach. W jednej szkole lub przedszkolu można zatrudnić maksymalnie dwóch ASPE.

Kwota grantu dla jednego Grantobiorcy nie może być wyższa niż iloczyn kwoty 29 222,44 zł i liczby zatrudnianych przez niego ASPE.

Informacje ogólne

Konkursy realizowane są w ramach projektu „ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ”. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt realizuje Fundacja Edukacyjna ODiTK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. 

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka Projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu