Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus

Trwający

Celem projektu CWD Plus jest wzmocnienie kompetencji gmin i powiatów do zarządzania strategicznym rozwojem lokalnym w partnerstwach społeczno-gospodarczych.

Działania wdrożymy jako partnerstwo Fundacji Fundusz Współpracy (lider) oraz Związku Miast Polskich zainicjowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W strategicznym myśleniu o roli samorządów widzimy je jako odpowiedzialne za procesy kreowania warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego, budujące partnerstwa na rzecz zintegrowanych działań, skutecznie pozyskujące środki i kapitał inwestycyjny na projekty rozwojowe, które uwzględniają prognozy demograficzne i koszty w perspektywie wieloletniej.

By zrealizować tę wizję w działaniach adresowanych do samorządów, uwzględniliśmy następujące komponenty:

 • doradztwo strategiczne dla 40 nowo zawiązanych partnerstw – tj. przeprowadzenie samorządów przez proces planowania i przygotowania strategii terytorialnych aż po wsparcie na etapie ich wdrażania,
 • doradztwo projektowe dla 38 partnerstw (w tym: 37 partnerstw uczestniczących w pilotażu + jedno partnerstwo, które dołączyło na późniejszym etapie) – tj. wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki na realizację projektów strategicznych wypracowanych w ramach pilotażu, a także w zakresie wdrożenia wypracowanych wcześniej strategii terytorialnych i instytucjonalizacji współpracy międzysamorządowej,
 • sieciowanie i wymiana wiedzy – tj. budowanie trwałych relacji między samorządami na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Przez 15 miesięcy będziemy pracować z samorządami, żeby:

 1. Zwiększać umiejętności JST do identyfikacji i priorytetyzacji inwestycji rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy rozwojowe,
 2. Intensyfikować i zwiększać skuteczność oraz jakość planowanych działań rozwojowych w partnerstwie z sąsiednimi samorządami i lokalnymi interesariuszami,
 3. Zwiększać liczbę dobrych projektów i inicjatyw rozwojowych,
 4. Zwiększać skuteczności JST w zakresie pozyskiwania środków z różnych źródeł,
 5. Popularyzować model partnerstwa i budować świadomość nt. konieczności współpracy i podejmowania wspólnych, zintegrowanych, długotrwałych działań,
 6. Wzmacniać rolę podejścia terytorialnego w kształtowaniu i realizacji polityki rozwoju.

Skrót najważniejszych informacji:

 • Włączamy do projektu ponad 70 partnerstw samorządowych,
 • Kontynuujemy i poszerzamy działania 18-miesięcznego pilotażu,
 • Działania w projekcie CWD Plus zaplanowane zostały do końca czerwca 2023 r.,
 • Odpowiadamy na cel 5 polityki spójności UE, by Europa była bliżej obywateli.

Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 

Cel projektu:

Wzmocnienie sprawności administracyjnej oraz zwiększenie kompetencji gmin i powiatów do diagnozowania potrzeb lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi.

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

 


 

Kamila Łozińska

Specjalistka
Projekty: CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

Marcel Samecki

Kierownik zespołu

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekty: CWD Plus, Ścieżki współpracy

 

Jacek Mikuszewski

Specjalista
Projekty: CWD Plus, Ścieżki współpracy

Arkadiusz Drukier

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD Plus

Marcin Bzdyra

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD Plus

Piotr Przybysz

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD Plus

Maciej Bielawski

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD Plus

Mariusz Malinowski

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD Plus

Aneta Szarfenberg

Ekspertka, Opiekunka partnerstw

Projekt: CWD Plus

Krzysztof Buczek

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD Plus

Krzysztof Kozicki

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD Plus

Robert Adach

Ekspert, Opiekun partnerstw
Projekt: CWD Plus