Fundusze CPF - Sektorowe

Trwający

Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na obsługę spłat kredytów udzielonych w ramach Programów Agrolinia oraz obsługa CPF Sektorowych.

W latach 1990-2004 Fundacja Fundusz Współpracy w ramach kilku programów (Importowa Linia Kredytowa dla Sektora Rolnego, Agrolinia – 2000, Agrolinia oraz Linii dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Terenach Wiejskich SIP/SME) udzieliła poprzez współpracujące z nią Zrzeszenia Banków Spółdzielczych oraz same Banki Spółdzielcze ponad 3300 kredytów, których adresatem był szeroko rozumiany sektor rolny na kwotę ponad 220 mln złotych.

W chwili obecnej, Fundacja, w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wcześniej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej) administruje środkami Pomocy Unii Europejskiej, powierzonymi przez sekretarza KIE na podstawie Umowy z dn. 27 października 1997.

Główne działania
  • Stała, bieżąca współpraca ze Zrzeszeniami Banków Spółdzielczych oraz Bankami Spółdzielczymi;
  • Stała, bieżąca współpraca z MSZ dotycząca Funduszy CPF Sektorowych, w tym przekazywanie informacji o aktualnym stanie środków finansowych, raportowanie danych, dokonywanie transferów środków zgodnie z dyspozycjami MSZ oraz przesyłanie kserokopii dokumentów;
  • Archiwizacja dokumentacji związanej z poszczególnymi programami i liniami kredytowymi w związku z rozliczaniem kolejnych umów kredytowych oraz umów z bankami;

Osoby związane z tym projektem

Marzena Lisiecka-Pożoga

Główna Specjalistka
Projekt Premia społeczna