Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Zakończony

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL miała na celu tworzenie modelowych rozwiązań pozwalających na eliminowanie wszelkich form nierówności i dyskryminacji na rynku pracy, a także umożliwiających pracownikom i pracodawcom dostosowanie się do zmian warunków zatrudnienia wynikających z postępu technicznego. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji Fundusz Współpracy pełniło funkcję Krajowej Struktury Wsparcia Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, czyli instytucji wdrażającej Program.  

Podsumowanie programu EQUAL

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zostało zrealizowanych 287 projektów na łączną kwotę 138,8 mln euro co stanowi 103,6 proc. całej alokacji na Program. Spośród pięciu obszarów tematycznych, w ramach których wdrażane były projekty w PIW EQUAL tylko w ramach Tematu I Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy nie została wykorzystana cała dostępna alokacja. Natomiast w pozostałych Tematach wydatkowanie przekroczyło dostępne środki z czego w ramach Tematów D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, oraz poprawa jakości miejsc pracy i Tematu F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii stopień wykorzystania alokacji był wyższy niż średnia dla całego Programu.


Na podstawie umowy o dofinansowanie Działania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR) przekazały Instytucji Zarządzającej (IZ) PIW EQUAL wypracowane podczas realizacji projektów rezultaty czyli możliwe do powielenia modele, materiały, publikacje, rozwiązania technologiczne, czy dobre praktyki. Na podstawie umowy Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR) przekazały na rzecz IZ PIW EQUAL prawa majątkowe do produktów wypracowanych w trakcie wdrażania PIW EQUAL. W celu upowszechniania rezultatów projektów została stworzona Baza rezultatów zawierająca najistotniejsze informacje dotyczące zwalidowanych rozwiązań wypracowanych przez PRR.