Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5

Trwający

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z podregionu radomskiego (powiaty: Białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, m. Radom, szydłowiecki i zwoleński).

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim– IWES 5” zakłada stworzenie 121 miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także pomoc w rozpoczęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej przez minimum 15 organizacji z podregionu. Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną.

Do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej włączamy lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej obok pomocy finansowej oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, wizyty studyjne, granty na inicjatywy dotyczące rozwoju ekonomii społecznej, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Planowany okres realizacji: od 01.01.2024 do 31.12.2027 roku.

Wartość projektu: 16 069 436,90 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 13 659 021,37 PLN

Osoby związane z tym projektem

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Cybulska

Specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Walczak-Staśkiewicz

Główna specjalistka
Projekt Najpierw mieszkanie

Philipp Zalewski

Specjalista ds. Promocji i Komunikacji mOWES
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej