mOWES w subregionie ciechanowskim (MCPS)

Zakończony

Projekt "Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Działania są skierowane do kilku grup odbiorców; do osób fizycznych działających w podmiotach ekonomii społecznej (PES) lub planujących takie podmioty założyć; do osób prawnych – PES i ich pracowników – zwłaszcza młodych rozwijających się organizacji pozarządowych; do otoczenia ekonomii społecznej – zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych (np. OPS, PCPR), instytucji rynku pracy, a także do przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z subregionu ciechanowskiego (powiaty: pułtuski, płoński, ciechanowski, mławski, żuromiński).

Projekt „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" ma na celu zwiększenie atrakcyjności oraz efektywności oferty mOWES, a także rozwój ekonomii społecznej na północnym Mazowszu poprzez wsparcie dla istniejących i zakładanie nowych podmiotów ekonomii społecznej, animację oraz promocję przedsiębiorczości społecznej. Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną. Do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej włączamy lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, wizyty studyjne, granty na rozwój podmiotów ekonomii społecznej, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Planowany okres realizacji: od 01.06.2019 do 31.12.2021 roku.