mOWES - subregion ostrołęcki

Zakończony

Projekt "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim" realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ostrołęckiego (powiaty: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski, m. Ostrołęka).

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” zakłada stworzenie 23 miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także pomoc w rozpoczęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej przez minimum 5 organizacji z subregionu. Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną. Do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej włączamy lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej obok pomocy finansowej oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, wizyty studyjne , granty na inicjatywy dotyczące rozwoju ekonomii społecznej, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji: od 01.05.2019 do 30.04.2022 roku.

 

 

 

 

Wartość projektu: 1 821 972 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 457 577 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 289 245,80 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Cel ogólny projektu:

Wzrost integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją w subregionie ostrołęckim poprzez m.in.:

 • utworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (zarówno w nowych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych),
 • wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie trwania projektu w zakresie prawa, finansów, księgowości i marketingu do profesjonalizacji i rozwoju prowadzonej działalności w organizacjach,
 • zwiększenie dostępu podmiotów ekonomii społecznej do różnorodnych źródeł finansowania (finansowanie zwrotne, inwestycyjne, crowdfunding) dzięki usługom pośrednictwa finansowego i doradztwa gospodarczego,
 • utworzenie partnerstw lokalnych w każdym z powiatów, które doprowadzą do wzmocnienia znaczenia ekonomii społecznej w lokalnych politykach rozwoju.

Ogłoszenia

2021-09-10

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim, ciechanowskim, radomskim – IWES 3” poszukuje kandydata/tki na stanowisko: specjalistki/y (ds. dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES).

Miejsce pracy: Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego (1) etatu

2021-04-22

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie VI 2020 r. – IV 2022 r.
 2. Kluczowe doradztwo biznesowe skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), a w szczególności do osób prawnych oraz grup inicjatywnych osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych:
 1. założeniem podmiotu ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, 
 2. PES/PS tworzących nowe miejsca pracy.

Wybrany Wykonawca odpowiedzialny będzie za opiekę nad grupami inicjatywnymi, pomoc w rozwoju pomysłów na biznes grup inicjatywnych poprzez pracę nad biznesplanem oraz doraźne wsparcie i nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym.

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

 1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
 2. poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, 
 3. przygotowywanie i praca nad biznesplanem, 
 4. negocjacje z instytucjami finansującymi.
2020-05-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” realizowanego w ramach umowy nr RPMA.09.03.00-14-b025/18 w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym, tj. m. in.:

a.      rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych (PES/PS), zobowiązania finansowe – w tym publiczno-prawne związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

b.      zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

2)     Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) m. in. do:

a)     osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,

b)     istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

3)     W ramach zamówienia Oferent (Wykonawca)  zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi Załącznik nr 2.

4)     Oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do wykonania umowy.

5)     Łączna liczba godzin specjalistycznego doradztwa do zrealizowania w ramach projektu obejmuje maksymalnie 266 godz.

a)     Liczba godzin doradztwa księgowo-kadrowo-podatkowego będzie ustalana indywidualnie dla każdego odbiorcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na podstawie analizy potrzeb. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowania, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej.

b)     Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na doradztwo.

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Justyna Jakubiak

Kierowniczka projektu
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Cybulska

Specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Łukasz Wachowski

Specjalista / Animator w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Domurad

Specjalistka ds. rekrutacji w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Katarzyna Walat

Specjalistka / Animatorka w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej