Pożyczki na kształcenie

Zakończony

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł; pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

NAJWAŻNIEJSZE DANE:

  • nabór wniosków odbywa się online,
  • maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów,
  • pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.),
  • pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym,
  • minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy,
  • istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROJEKTU www.inwestujwrozwoj.pl

 

Więcej informacji

Dla kogo?

Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Nie ma żadnych dodatkowych warunków np. wynikających z miejsca zamieszkania, statusu na rynku pracy, wieku czy płci.

Osoby które otrzymają pożyczkę musza posiadać zdolność do jej spłaty - tj. odpowiednie przychody lub też przedstawić odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia lub też umów cywilnoprawnych), a także osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach np. wychowawczych, itp.).

Na co?

Pożyczki dotyczą wyłącznie nowych form kształcenia tj. takich, które się jeszcze nie rozpoczęły na dzień składania wniosku.

Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Uczestnika/Pożyczkobiorcy np. koszty przejazdów, noclegów, materiałów dydaktycznych itp. nie podlegają finansowaniu.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

 

 

 

 

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia, warsztaty, itp.) - NIE MUSZĄ dotyczyć nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Umorzenia

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.

Aby uzyskać 20% umorzenia, czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat - wystarczy potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki kształcenia z wynikiem pozytywnym - odpowiednim dokumentem od instytucji edukacyjnej (zaświadczenie, certyfikat, dyplom, itp.)

Pożyczkobiorca ma również możliwość uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości dodatkowych 5% kwoty udzielonej pożyczki na o ile spełni  kryterium:

  • W przypadku osób pracujących i samozatrudnionych umorzenie dodatkowe następuje, gdy średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.
  • W przypadku osób niepracujących umorzenie dodatkowe następuje, gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

Umorzenie dodatkowe przysługuje tylko łącznie z umorzeniem podstawowym, tj. po spełnieniu warunków dla umorzenia podstawowego.

Umorzenia podstawowe i dodatkowe nie przysługują Pożyczkobiorcy w przypadku:

  • wypowiedzenia umowy pożyczki,
  • nieukończenia przez niego zakładanej formy kształcenia.

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Marta Peikow

Główna Specjalistka
Projekt Pożyczki na kształcenie

Jakub Pietrak

Główny specjalista
Projekty: Premia społeczna, Pożyczki na kształcenie