Rekomendacje dla IRP

Zakończony

Projekt Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim został ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Projekt został zakończony 31.12.2016 r., ale powołane w nim Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych trwa nadal i pracuje na rzecz upowszechnienia, wdrożenia i rozszerzania stworzonych "Rekomendacji...". 

Adres biura projektu:

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa
tel.: (+48) 22 450 98 10
fax.: (+48) 22 450 98 03
 

 

O projekcie

Celem projektu „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim” jest zwiększenie zakresu i trafności oferty instytucji rynku pracy w województwie mazowieckim (IRP), skierowanej do ludzi młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Powstające partnerstwo ma na celu wypracowanie zestawu rekomendacji dla mazowieckich IRP będzie obejmowało przedstawicieli z: Instytucji Rynku Pracy, podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji, pracodawców, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów zajmujących się młodzieżą.

 

Punktem wyjścia dla przygotowania rekomendacji będzie analiza oparta o obowiązujące dokumenty, strategie i programy oraz diagnoza dotychczas zrealizowanej pomocy dla ludzi młodych na rynku pracy. Rekomendacje zostaną przygotowane przez zatrudnionych w ramach projektu ekspertów,
a rolą partnerów będzie konsultowanie wypracowanych rezultatów podczas spotkań projektowych.

Zestaw rekomendacji będzie uwzględniał potrzeby i możliwości osób młodych, realia regionalne i warunki lokalnego rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców. W skład zestawu rekomendacji wejdą również propozycje kryteriów konkursowych, które przyczynią się do zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej. Zostanie przygotowany zestaw propozycji działań dla zapewnienia trwałości rezultatów projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2016r.

Powołane w ramach projektu Partnerstwo na rzecz wparcia osób młodych trwa i kontynuuje swoją pracę. Przede wszystkim podejmując działania na rzecz upowszechnienia i wdrożenia wypracowanych "Rekomendacji...". Partnerstwo jest otwarte i zaprasza do dołączenia wszelkie podmioty, które chciałyby włączyć się w działania mające na celu wsparcie aktywizacji osób młodych na mazowieckim rynku pracy.

Publikacje

Przedstawiamy Państwu Rekomendacje dla instytucji rynku pracy mające na celu zwiększenie efektywności wsparcia oferowanego osobom młodym na rynku pracy. Rekomendacje zostały wypracowane przez Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych zawiązane w ramach projektu „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim” (PO WER 2014–2020) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 


Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych zaprasza do lektury raportu „Sytuacja osób młodych w województwie  mazowieckim – diagnoza z perspektywy edukacji, rynku pracy oraz funkcjonujących form i obszarów wsparcia”.

Jest to publikacja przygotowana przez grupę ekspertów w oparciu o analizę  dokumentów strategicznych, aktów  prawnych, raportów i danych statystycznych.  Zawiera  nie tylko opis  sytuacji czy  trudności z jakimi stykają się młodzi ludzie na rynku pracy,  ale  wskazuje też  ich potencjał.  Raport  prezentuje  również mocne i słabe strony  instytucjonalnego wsparcia  osób młodych  i identyfikuje problemy, które stanowią punkt wyjścia dla opracowania  przez Partnerstwo Rekomendacji dla  instytucji rynku pracy.

 

Partnerstwo

Partnerstwo na rzecz wsparcia młodych, pod przewodnictwem Fundacji Fundusz Współpracy, składa się z  9 partnerów z woj. mazowieckiego reprezentujących:

 • Podmioty zajmujące się problematyką młodzieży
 • Instytucji rynku pracy
 • Instytucji pomocy i integracji społecznej
 • Podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji
 • Pracodawców/organizacji pracodawców
 • Parter wiodący

Rola Partnerstwa

 • dzielenie się z innymi partnerami i ekspertami wiedzą i doświadczeniem w zakresie wspierania osób młodych,
 • udostępnianie posiadanych danych, analiz i opracowań,
 • konsultowanie i opiniowanie materiałów przygotowanych przez ekspertów,
 • identyfikowanie, ustalanie priorytetów i hierarchizowanie problemów, rekomendacji itp.,
 • wspólne  wypracowanie  rekomendacji  przy wsparciu grupy ekspertów,
 • akceptacja końcowej wersji rekomendacji,
 • uczestniczenie we wdrażaniu i upowszechnianiu rekomendacji w zakresie aktywizacji osób młodych oraz utrzymania trwałości partnerstwa w województwie mazowieckim,
 • uczestniczenie w spotkaniach partnerstwa.

Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych działa nadal po zakończeniu projektu. Pracuje przede wszystkim na rzecz upowszechnienia i wdrożenia wypracowanych "Rekomendacji...". Jest to Partnerstwo otwarte, które zaprasza do dołączenia wszystkie podmioty zaintersowane podejmowaniem działań wspierających aktywizację osób młodych na mazowieckim rynku pracy. 

Fundacja Fundusz Współpracy

Partner wiodący

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

PUP w Siedlcach realizuje zadania m.in. na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Mazowiecka Agencja Pracy i Szkoleń stale monitoruje i analizuje zmieniający się rynek pracy. Mazowiecka Agencja Pracy i Szkoleń świadczy usługi dla firm z każdej branży, które potrzebują pozyskać zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników do każdego działu.

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza to samorządna organizacja pracodawców, która istnieje od 1990 r.  Działa na rzecz reprezentowania interesów mazowieckich pracodawców, poprawy warunków prowadzenia działalności w województwie, a także, poprzez przynależność do innych organizacji, w Polsce i Unii Europejskiej.

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim to technikum, w którym kształcą się przyszli kucharze czy technicy żywienia. Szkoła należy do Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko – Turystycznych AEHT, organizuje również zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus +. Oprócz technikum, na Zespół Szkół w Grodzisku Mazowieckim składa się również liceum ogólnokształcące m.in. z klasą sportową. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

ZSP nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie składa się z : technikum informatycznego, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum budowlanego, technikum usług fryzjerskich oraz technikum pojazdów samochodowych. Uczniowie mogą zdobywać praktyczne umiejętności dzięki bogatemu zapleczu w postaci pracowni informatycznych i gastronomicznych, warsztatu samochodowego czy szkolnego salonu fryzjerskiego.

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie

ZS Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie kształci przyszłych kucharzy, techników żywienia i usług gastronomicznych czy techników technologii żywności. Praktyczne kształcenie zawodowe odbywa się w doskonale wyposażonych szkolnych pracowniach gastronomicznych, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w najlepszych warszawskich hotelach, restauracjach, zakładach gastronomicznych i cukierniczych.

Mazowiecki Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie zajmuje się nadzorem pedagogicznym szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wśród innych zadań Kuratorium Oświaty znajdują się m.in. systemowe działania dotyczących wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. Głównym założeniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 są  działania profilaktyczne  i aktywizujące w celu zapewnienia inkluzji społecznej i wzmacniania samodzielności osób i rodzin.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje od 1919, podejmuje realizację trudnych zadań w pracy środowiskowej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Do jej głównych kierunków działań należą m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Osoby związane z tym projektem

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Premia społeczna

Jakub Pietrak

Główny specjalista
Projekty: Premia społeczna, Pożyczki na kształcenie

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekt Premia społeczna