Równość w biznesie - rozwiązania dla średnich firm

Zakończony

Wszystkie działania projektu skupiają się na wypracowaniu rozwiązań dla średnich przedsiębiorstw, które pomogą zmienić Twoją firmę w miejsce przyjazne i atrakcyjne dla obecnych i nowych pracowników i pracownic.

 

Dlaczego jest to ważne?

Ponieważ firmy, które stosują standardy równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy to firmy, które:

….osiągają lepsze wyniki ekonomiczne, ponieważ potrafią pełniej wykorzystać potencjał tkwiący w zatrudnionych osobach;

… są lepiej oceniane przez pracowników i pracownice, zatem zmniejszają ryzyko fluktuacji kadr;

… są atrakcyjne dla potencjalnych kandydatów/kandydatek do pracy, więc przyciągają osoby o najwyższych kwalifikacjach;

… budują markę firmy przyjaznej zatrudnionym osobom;

… zmniejszają ryzyko skarg i pozwów dotyczących dyskryminacji w miejscu pracy.

Jeżeli chcesz, aby Twoja firma również dołączyła do grona firm budujących swój potencjał i przewagę konkurencyjną na bazie zasobów zatrudnionych w firmie kobiet i mężczyzn, zapraszamy Cię do udziału w projekcie „Równość w biznesie” – rozwiązania dla średnich firm. Celem projektu jest wypracowanie praktycznych rozwiązań stanowiących uzupełnienie polityki personalnej i kadrowej firmy, a które zarazem wspierają równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Inspiracją są rozwiązania stosowane już przez duże firmy, a które dostosowane zostaną do specyfiki finansowej, kadrowej i organizacyjnej firm średniej wielkości.

Do udziału w projekcie zapraszamy firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Co oferujemy w ramach projektu?

 1. Szkolenia umożliwiające zdobycie wiedzy na temat przepisów prawnych związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy oraz poznanie dobrych praktyk wzmacniających korzyści biznesowe z tytułu posiadania zróżnicowanego pod kątem płci zespołu.
 2. Doradztwo biznesowe polegające na indywidualnym wsparciu eksperckim firmy tak, aby samodzielnie wypracowała własne rozwiązania równościowe dostosowane do jej potrzeb i okoliczności.
 3. Szkolenia e-learningowe umożliwiające edukację pracowników/pracownic w zakresie równego traktowania w miejscu pracy, zmniejszające zarazem ryzyko występowania niepożądanych zachowań w miejscu pracy.
 4. Narzędzia do bezpłatnego wykorzystania w firmie, a które stanowią uzupełnienie dla dotychczas prowadzonej polityki personalnej i kadrowej i sprzyjają kształtowaniu miejsca przyjaznego pracowników i pracownicom. Na narzędzia te składać się będą m.in.: narzędzie do audytu wewnętrznego firmy, wzory dokumentów (np. regulaminów czy procedur), infografiki edukacyjne, filmy edukacyjne, program szkolenia równościowego dla biznesu wraz z kompletem materiałów trenerskich.
 5. Konkurs „Równość w biznesie” promujący te firmy, które stosują rozwiązania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

 

Jakie korzyści ma firma decydując się na udział w projekcie?

 • Przeprowadzenie bezpłatnego audytu wewnętrznego firmy bez zaangażowania osób z zewnątrz, na podstawie którego firma samodzielnie zidentyfikuje obszary w których realizowane są standardy równościowe oraz te, w których niezbędne są zmiany.
 • Bezpłatne skorzystanie z narzędzi umożliwiających wprowadzanie rozwiązań równościowych w firmie, a które są dopasowane do jej potrzeb oraz stanowią odpowiedź na problemy i wyzwania występujące w firmie.
 • Samodzielne wypracowanie rozwiązań równościowych adekwatnych do możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych firmy.
 • Wdrożenie wypracowanych przez siebie rozwiązań przy wsparciu ekspertów i ekspertek projektu.
 • Budowanie wizerunku firmy ukierunkowanej na potrzeby zatrudnionych osób.
 • Promocja w środkach masowego przekazu firm, których dobre praktyki zostały wyróżnione w konkursie. Dodałabym „w środkach masowego przekazu, w środowisku biznesowym, którzy zostali liderami równości szans”
 • Edukacja pracowników/pracownic w firmie, aby zmniejszyć ryzyko występowania niepożądanych i niezgodnych z prawem sytuacji i zachowań.
 • Realne zmniejszenie ryzyka skarg i pozwów sądowych dotyczących nierównego traktowania w miejscu pracy.
Projekt „Równość w biznesie” realizowany jest w partnerstwie przez:

Projekt „Równość w biznesie” realizowany jest w partnerstwie przez:

 • Fundację Fundusz Współpracy
 • Fabrykę Dobrych Praktyk
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Konfederację Lewiatan

Działania realizowane są przez osoby, które posiadają wiedzę ekspercką w zakresie HR, prawa pracy, równości szans w miejscu pracy oraz środowiska otoczenia biznesu.

Nad jakością i poprawnością działań czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą dodatkowo przedstawicielki administracji publicznej, biznesu i środowiska naukowego.

 • Jakub Bierzyński - Socjolog, przedsiębiorca, inwestor, publicysta, komentator rynku mediów i aktualnych kwestii społecznych; prezes domu mediowego OMD
 • Jolanta Jasińska – HR Manager, Mine Master Sp. z o.o.
 • Katarzyna Kaczmarska - Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej
 • Katarzyna Mazurek Płoszaj – Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej
 • Dr habprof. UW Jacek Męcina – Konfederacja Lewiatan
 • Prof. Ewa Rumińska -Zimny - Ekonomistka,  ekspertka ONZ i UE ds. ekonomii równości, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN,  Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej (SGH), członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 • Jolanta Waszkiewicz - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020 i będzie realizowany do końca lipca 2019 roku. Budżet wynosi 1 489 680 PLN.

      

 

 

 

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka Projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Główna specjalistka
Biuro Zarządzania Projektami