Wsparcie NCBR oraz OPI

Zakończony

Zgodnie z umowa trójstronną zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym (OPI), a Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność na miejscu u beneficjenta.

Od 1 maja 2010 realizuje zadania na rzecz wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (I i II oś). Jesteśmy odpowiedzialni za weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie beneficjanta, potwierdzającej wydatki kwalifikowalne w zaakceptowanych przez IP wnioskach o płatność.
 
Weryfikacji podlegają̨ dokumenty księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne w zaakceptowanych wnioskach o płatność́ (wsparcie NCBR, a wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z powodzeniem realizowane jest od 2010 r. czego efektem było rozszerzenie współpracy o kolejną instytucję tj. OPI, który również̇ pełni funkcje Instytucji Wdrażającej dla Programu Innowacyjna Gospodarka). Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach I i II Priorytetu POIG są uczelnie wyższe, instytuty naukowo badawcze, a także od 2013 r. - przedsiębiorstwa.

 

Informacje dodatkowe
Weryfikacja obywa się za pomocą wewnętrznego systemu informatycznego, co podnosi efektywność czasową i finansową przedsięwzięcia.
 
Zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu 1 października 2013 r. Fundacja rozliczana jest systemem ryczałtowym (stawka za raport) oraz uproszczono system obiegu dokumentów poprzez rezygnacje z przygotowywania raportu w wersji papierowej poprzez wykorzystanie certyfikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania raportów.
 
Za realizację zadań odpowiedzialne jest Biuro Wsparcia Sektora Publicznego.

Osoby związane z tym projektem

Marzena Banasiak-Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konrad Kuziora

Główny Specjalista
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

 

Jarosław Janiak

Kierownik Zespołu
Zespół Kontrolerów i Audytów

Paweł Sala

Główny Specjalista
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

 

Jakub Pietrak

Główny specjalista
Projekty: Premia społeczna, Pożyczki na kształcenie

Łukasz Ziomek

Główny specjalista
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego