Wsparcie NCBR oraz OPI

Zakończony

Zgodnie z umowa trójstronną zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym (OPI), a Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność na miejscu u beneficjenta.

Od 1 maja 2010 realizuje zadania na rzecz wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (I i II oś). Jesteśmy odpowiedzialni za weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie beneficjanta, potwierdzającej wydatki kwalifikowalne w zaakceptowanych przez IP wnioskach o płatność.
 
Weryfikacji podlegają̨ dokumenty księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne w zaakceptowanych wnioskach o płatność́ (wsparcie NCBR, a wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z powodzeniem realizowane jest od 2010 r. czego efektem było rozszerzenie współpracy o kolejną instytucję tj. OPI, który również̇ pełni funkcje Instytucji Wdrażającej dla Programu Innowacyjna Gospodarka). Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach I i II Priorytetu POIG są uczelnie wyższe, instytuty naukowo badawcze, a także od 2013 r. - przedsiębiorstwa.

 

Informacje dodatkowe
Weryfikacja obywa się za pomocą wewnętrznego systemu informatycznego, co podnosi efektywność czasową i finansową przedsięwzięcia.
 
Zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu 1 października 2013 r. Fundacja rozliczana jest systemem ryczałtowym (stawka za raport) oraz uproszczono system obiegu dokumentów poprzez rezygnacje z przygotowywania raportu w wersji papierowej poprzez wykorzystanie certyfikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania raportów.
 
Za realizację zadań odpowiedzialne jest Biuro Wsparcia Sektora Publicznego.

Osoby związane z tym projektem

Marzena Banasiak - Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konrad Kuziora

Ekspert zewnętrzny

Jarosław Janiak

Kierownik zespołu

Paweł Sala

Specjalista

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Łukasz Ziomek

Główny specjalista