Współpraca policyjna państw Partnerstwa Wschodniego

Zakończony

Program obejmuje czteroletni cykl działań, mających na celu transfer wiedzy, standardów i dobrych praktyk z krajów UE do krajów Partnerstwa Wschodniego w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Projekt finansowany przez Komisję Europejską ma służyć także zacieśnieniu współpracy organów ścigania UE i EaP, a także wsparciu współpracy w ramach samych państw EaP.

W dniu 30.12.2013 r. Komisja Europejska podpisała z Fundacją Fundusz Współpracy, jako liderem konsorcjum, kontrakt na realizację projektu „Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego”.

W skład konsorcjum wchodzą instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Litwy.
Projekt finansowany jest z programu Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa a jego Beneficjentami są państwa Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina. Głównym celem projektu, jest zwiększenie współpracy w walce  ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną pomiędzy policjami państw Partnerstwa Wschodniego a państwami Unii Europejskiej oraz  współpracy odpowiednich służb wewnątrz Partnerstwa Wschodniego. 

 

Informacje dodatkowe

Projekt rozpoczął się w marcu 2014 r. i zakończy się w marcu 2018 r., a jego budżet wynosi blisko 5 milionów Euro. 

Okres  realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.

Projekt prowadzony jest we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych jako Partnerem Kluczowym.
Projekt realizowany jest przez biuro Współpracy Międzynarodowej FFW.
Wartość projektu wynosi ok. 5 000 000 EUR
Źródło finansowania: Program ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument).

Wydarzenia

2014.11
2015.03
2015.04
2015.05
2015.06
2015.07
2015.08
2015.09
2015.10
2015.11
2015.12
2016.01
2016.02
2016.03
2016.04
2016.05
2016.06
2016.07
2016.08
2016.09
2016.10
2016.11
2016.12
2017.01
2017.02
2017.03
2017.04
2017.05
2017.06
2017.07
2017.08
2017.09
2017.10
2017.11
2017.12
2018.01
2018.02
2018.03
2018.04
2018.05
2018.06
2018.07
2018.06

14. 06.2018 - The last Project Steering Committee and the closing conference of the Eastern Partnership Police Cooperation Programme, Tbilisi, Georgia.

The last Project Steering Committee and the closing conference of the Eastern Partnership Police Cooperation Programme took place on 14 June 2018 in Tbilisi, Georgia.

After four years of implementation, with almost 150 training activities performed and nearly 2000 participants trained, the EaP PCP is coming to an end.

The Programme has had a very clear objective since its start in 2014 - to deliver very concrete and purely practical tutoring on specific fields of combating organized crime and terrorism. It has resulted in providing the partner EaP Countries with the ready-to-use recommendations and the latest law enforcement techniques and tactics.

Both the strategic and operational results achieved by the EaP PCP are very satisfactory and led to the establishment of a vivid network of law enforcement representing the EU and EaP partner’s services.
 

Opis programu

Celem Programu jest wsparcie służb porządku publicznego Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej w wymiarze praktycznym, a także ściślejsza ich współpraca z organami porządku publicznego Unii Europejskiej oraz zacieśnienie współpracy w regionie pomiędzy tymi państwami.

Polska wspólnie z partnerami będzie dążyć do osiągnięcia tego celu przeprowadzając szkolenia, jak i działania praktyczne z zakresu walki z przestępczością transgraniczną, co w rezultacie pozwoli służbom państw beneficjentów na rozbudowę ich kompetencji,  poszerzenie zasobu wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania policją oraz zwalczania przestępczości transgranicznej.

Ogromną wartością Programu jest to, że wiedza i doświadczenie nie będą przekazywane jednostronnie. Szkolący otrzymują także cenne informacje od państw beneficjentów dotyczące zwalczania przestępczości transgranicznej oraz doświadczeń z zarządzania organami porządku publicznego w ich krajach.

 

Organizacja

Polska – jako lider projektu – przygotowała struktury, których zadaniem jest zarządzanie całością Programu. W ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzono odrębną komórkę, której celem jest bieżące zarządzanie projektem. Zespół ds. obsługi Programu Współpraca Policji Państw Partnerstwa Wschodniego planuje codzienne działania i czuwa nad ich wartością merytoryczną. Fundacja Fundusz Współpracy, jako podmiot doświadczony we wdrażaniu funduszy unijnych odpowiada za kwestie finansowe. Udział państw beneficjentów w Programie jest bezpłatny; koszty podróży, zakwaterowania oraz diet pokrywane są w ramach budżetu projektu.

W ramach Programu państwa Partnerstwa Wschodniego mają przypisanych partnerów strategicznych: Ukraina zawarła partnerstwo z ministerstwem spraw wewnętrznych Francji, Gruzja z ministerstwem spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej, Azerbejdżan z ministerstwem spraw wewnętrznych Niemiec. Armenia i Mołdawia zawarły takie porozumienia z ministerstwem spraw wewnętrznych Polski.

Każde z państw beneficjentów podczas wizyt inicjujących projekt określiło swoje priorytety oraz obszary tematyczne, w ramach których zainteresowane jest szkoleniem oraz wymianą doświadczeń. Państwa będące członkami konsorcjum, również podzieliły się obszarami tematycznymi, zgodnie z ich najszerszymi kompetencjami i szczególnymi doświadczeniami w danym zakresie. 

W wyniku prowadzonych rozmów oraz zawartych partnerstw opracowane zostały plany działań szkoleniowych, wizyt studyjnych, zaawansowanych warsztatów i spotkań operacyjnych obejmujące pełen okres realizacji projektu dla wszystkich państw beneficjentów.
Plany działań szkoleniowych podzielone są na główne obszary tematyczne, takie jak:

 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej;
 • Zwalczanie przestępczości narkotykowej;
 • Zwalczanie handlu ludźmi;
 • Zwalczanie przestępczości ekonomicznej (korupcja i pranie pieniędzy);
 • Zwalczanie terroryzmu i cyberprzestępczości
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (standardy),
 • Zarządzanie projektami UE
 • Kryminalistyka i bazy danych
 • Ochrona danych osobowych

Każdy z obszarów tematycznych jest szczegółowo podzielony na działania, czas ich trwania, zakres, termin, liczbę osób do przeszkolenia i szkolących oraz rezultat jaki ma być osiągnięty. Dla przykładu, w ramach planu działań dla Mołdawii zaplanowano osiem dużych obszarów tematycznych, podzielonych na 27 działań: od ochrony danych osobowych, zarządzania projektami UE, zarządzania strategicznego w organach porządku publicznego, poprzez zwalczanie przestępczości ekonomicznej, transgranicznej, na szeroko rozumianych aspektach kryminalistyki kończąc. W chwili obecnej zakończyły się już szkolenia w obszarze zarządzania projektami: wizyta studyjna w Polsce (23-28 listopada 2014 r.) i kontynuacja tego szkolenia w Kiszyniowie (17-21 marca 2015 r.), oraz pierwsze szkolenie z ochrony danych osobowych (30 marca  - 3 kwietnia 2015 r.). Kolejne działanie odbywać się będzie pod koniec maja w Kiszyniowie i będzie kontynuacją szkolenia z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w pracy policji.

Raz do roku wszyscy uczestnicy Programu spotykają się podczas Komitetów Sterujących, aby ocenić rezultaty podejmowanych działań. Pierwszy Komitet Sterujący odbył się 16 października 2014 roku w Warszawie, kolejny odbędzie się w Kiszyniowie na jesieni 2015 r

Komponent bilateralny

Program przewiduje następujący zakres tematyczny prowadzonych szkoleń i działań praktycznych:

 • walkę z przestępczością zorganizowaną, w szczególności o charakterze transgranicznym – jest to rozbudowana grupa szkoleń i ćwiczeń praktycznych dotyczących zwalczania przestępczości transgranicznej, nowych technik śledczych, wzajemnej pomocy prawnej oraz wspólnych zespołów dochodzeniowo - śledczych, śledztw międzynarodowych, taktyki i techniki śledczej.
 • walkę z handlem ludźmi – jest to szerokie spektrum szkoleń na temat specyfiki prowadzenia śledztw i działań operacyjnych przeciwdziałających przymusowej pracy oraz seksualnego wykorzystywania kobiet i dzieci.
 • walkę z handlem narkotykami – są to wielowątkowe obszary tematyczne, od specyfiki śledztw i działań operacyjnych prowadzonych w tym zakresie, w tym praktycznych operacji dotyczących przesyłki niejawnie nadzorowanej, poprzez ekspertyzy kryminalistyczne, nowe narkotyki syntetyczne, zwalczanie nielegalnego obrotu narkotykami oraz kontrolowanie obrotu legalnego.
 • zwalczanie przestępstw ekonomicznych, w tym prania pieniędzy i korupcji – te obszary tematyczne podzielone są na nowe metody prowadzenia śledztw, oszustwa VAT, fałszerstwa kart, nadużycia w systemach bankowych, używania nowoczesnych technologii do transferów oraz odzyskiwania mienia., procedury antykorupcyjne przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.
 • ochronę danych osobowych – to szeroki zakres szkoleń z unormowań prawnych, organizacyjnych i technicznych, ochrony danych osobowych podczas pracy organów ścigania, systemu przechowywania i nadzoru nad danymi osobowymi.
 • przeciwdziałanie terroryzmowi i cyberprzestępczości – to zagadnienia dotyczące w szczególności nowych technik śledczych, zabezpieczania dowodów, monitorowania stron internetowych i współpracy w tym zakresie z Europolem, cyberataków, oszustw internetowych, pornografii dziecięcej.
 • kryminalistykę i wykorzystanie baz danych – bardzo szeroki obszar tematyczny, obecny w różnym zakresie we wszystkich planach działań państw beneficjentów, koncentruje się na zagadnieniach od ekspertyz kryminalistycznych; chemicznych; profilowania amfetaminy, badania DNA, fonoskopijnych, balistycznych, pisma oraz metod szkolenia ekspertów z zakresu kryminalistyki.
 • zarządzanie personelem policyjnym – to szkolenia dotyczące zarzadzania zasobami ludzkimi, komunikacji, psychologii, etyki w pracy Policji, nowoczesnych metod rekrutacji i szkolenia policjantów.
 • zarządzanie funduszami UE – określa podstawy organizacyjne i prawne sprawnego i efektywnego wykorzystania środków europejskich, budowanie struktur administracyjnych, sprawne zarządzanie i rozliczanie projektów.

Komponent wielostronny

Komponent wielostronny, w którym wezmą udział wszystkie państwa beneficjenci, dotyczy praktycznych form zwalczania przestępczości oraz zarządzania strategicznego w Policji. W wyniku tego działania wzmocnieniu ulegnie sieć współpracy pomiędzy służbami państw partnerstwa wschodniego oraz organami porządku publicznego UE, poprzez wypracowanie propozycji konkretnych zmian w procedurach, prawie i organizacji pracy organów ścigania krajów beneficjentów.

Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości transgranicznej dotyczą:

 • Zwalczania handlu ludźmi;
 • Zwalczania przestępczości narkotykowej;
 • Zwalczania przestępczości ekonomicznej ( pranie pieniędzy);
 • Zwalczania fałszowania towarów;
 • Zwalczania terroryzmu;
 • Zwalczania cyberprzestępczości;
 • Zarządzanie instytucjami porządku publicznego dotyczy:
 • Zarządzania zasobami ludzkimi w policji (standardy),
 • Etyki zawodowa / zwalczanie korupcji
 • Baz danych / kryminalistyki

Osoby związane z tym projektem

Krystyna Tabor

Główna specjalistka
Biuro Zarządzania Projektami