Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zakończony

Celem projektu jest wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Partnerski „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” ma na celu podniesienie poziomu rozwoju oraz poprawę kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez budowanie stałych i zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ich otoczenia.

 

Informacje dodatkowe

Projekt jest realizowany w Partnerstwie 8 podmiotów. Obok Fundacji Fundusz Współpracy działania realizują instytucje o różnorodnych doświadczeniach i kompetencjach, jakie jak: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy UNDP oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, które pełni rolę Lidera Projektu.

W 2013 roku, w ramach realizowanego projektu, zespół Fundacji Fundusz Współpracy rozpoczął dodatkowo realizację działania związanego z promocją i upowszechnianiem stosowania klauzul społecznych w zamówie- niach publicznych.

Osoby związane z tym projektem

Krystyna Tabor

Główna specjalistka
Biuro Zarządzania Projektami

Marzena Lisiecka-Pożoga

Główna Specjalistka
Projekt Premia społeczna