Diagnoza sytuacji osób młodych w woj. mazowieckim - raport

Autor: Praca zbiorowa, wydana przez FFW
Data wydania: 2016

Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych zaprasza do lektury raportu „Sytuacja osób młodych w województwie  mazowieckim – diagnoza z perspektywy edukacji, rynku pracy oraz funkcjonujących form i obszarów wsparcia”.

Jest to publikacja przygotowana przez grupę ekspertów w oparciu o analizę  dokumentów strategicznych, aktów  prawnych, raportów i danych statystycznych.  Zawiera  nie tylko opis  sytuacji czy  trudności z jakimi stykają się młodzi ludzie na rynku pracy,  ale  wskazuje też  ich potencjał.  Raport  prezentuje  również mocne i słabe strony  instytucjonalnego wsparcia  osób młodych  i identyfikuje problemy, które stanowią punkt wyjścia dla opracowania  przez Partnerstwo Rekomendacji dla  instytucji rynku pracy.