Forum Wymiany Doświadczeń w Województwie Wielkopolskim

Dodano: 2022-09-16

13 września odbyło się w Wielkopolsce Forum Wymiany Doświadczeń w ramach programu CWD Plus dla partnerstw JST, aby spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i zdobyć wiedzę m.in. na temat programów wsparcia na lata 2021-27. 

Źródło: Związek Miast Polskich, Zdjęcie: Archiwum Związek Miast Polskich

Forum Wymiany Doświadczeń 13 września, na które zaprosili Fundacja Fundusz Współpracy (FFW), Związek Miast Polskich (ZMP) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW),  otworzył marszałek Marek Woźniak. To jedno z wielu spotkań informacyjnych o różnym zasięgu i merytoryce, które zorganizuje do czerwca 2023 roku FFW we wszystkich województwach z reprezentantami 77 partnerstw samorządowych zrzeszających ponad 700 JST, uczestniczących w programie CWD Plus.

W spotkaniu w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wzięli udział przedstawiciele partnerstw JST z województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do programu CWD Plus oraz partnerstw JST uczestniczących w pilotażu CWD. Uczestniczyli też doradcy ZMP.

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, realizowany od 2020 r. Ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywnej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z zespołem ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy i Związku Miast Polskich uczą się współpracy, strategicznego planowania rozwoju oraz przygotowują dobrej jakości projekty, które pozwolą napędzić rozwój obszarów partnerstw i będą mogły być finansowane z różnych źródeł. Realizację pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego zakończono wraz z końcem marca 2022 r. Nowa edycja projektu o nazwie CWD Plus będzie wdrażana do czerwca 2023 r. Efektem pilotażu było wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania współpracy samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem.


- Zarządzanie strategiczne i planowanie przestrzenne to od zawsze trudne dziedziny. Stąd konieczność korzystania z pracy profesjonalistów, zarówno naukowców, jak i praktyków. Każdy z samorządowców powinien sięgać po wiedzę, podpowiedzi i dobre praktyki w tym zakresie – powiedział Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego. Podczas Forum marszałek zapowiedział, że powstałym partnerstwom w nowej perspektywie unijnej nie będzie oferowana tzw. koperta finansowa, która będzie skierowana tylko dla ZIT-ów, ale mogą one liczyć na preferencje w ogłaszanych przez UMWW już w przyszłym roku konkursach. - Zawsze wspólne działanie jest bardziej skuteczne i efektywne – tłumaczył M. Woźniak.

Podczas spotkania pracownicy naukowi z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - współautorzy ekspertyzy stanowiącej podstawę opracowania podręcznika pt.„Strategia rozwoju ponadlokalnego. Poradnik praktyczny” wydanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju -  zaprezentowali aspekty praktyczne modelu funkcjonalno-przestrzenny w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. 

Dr hab. Łukasz Mikuła podkreślał, że strategia rozwoju ponadlokalnego jest co do zasady fakultatywna (podobnie jak strategia rozwoju gminy), ale w projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2011-2027 (ustawa wdrożeniowa) zaproponowano obligatoryjność strategii rozwoju ponadlokalnego dla miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF OW). Mówił też o planowanych zmianach ustawodawczych dotyczących  reformy planowania przestrzennego (MRiT) oraz ustawy o zrównoważonym rozwoju miast (MFiPR). Eksperci z UAM radzili, jakie dane i badania (np. migracje, dojazdy do pracy, szkoły, przepływy finansowe) warto wykorzystać do sporządzenia diagnozy strategii ponadlokalnej i pokazali przykłady plansz graficznych obrazujących poszczególne zakresy modelu. - Ustalenia i rekomendacje w strategii rozwoju ponadlokalnego nie powinny powtarzać dyrektyw i wytycznych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumentów planistycznych poziomu krajowego i regionalnego. Strategia rozwoju ponadlokalnego oferuje nowe narzędzie koordynacji rozwoju przestrzennego, choć nie są one dopracowane prawnie w ramach systemów planowania strategicznego i przestrzennego - zwracali uwagę naukowcy z UAM.  

W trakcie Forum doradcy sektorowi - Grzegorz Roman, doradca sektorowy ZMP wygłosił prelekcje „Model struktury przestrzennej jako narzędzie budowania relacji pomiędzy partnerstwami w Wielkopolsce”, a dr Daniel Budzeń - „Finansowy potencjał Partnerstw z Wielkopolski”. Więcej w prezentacjach w załączeniu.

Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu omówili przewidywane wsparcie w projekcie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ujęciu terytorialnym oraz stan negocjacji Programu. Pierwsze konkursy powinny być ogłoszone w pierwszym kwartale 2023 roku. Dla Wielkopolski jest przeznaczonych 2 136 076 965 euro. Ważną informacją jest to, że wg UE beneficjentem nie może być podmiot, który dopuszcza się działań dyskryminacyjnych. 

Piotr Przybysz z Fundacji Fundusz Współpracy przedstawił z kolei inne możliwości finansowania inicjatyw partnerstw, np. poprzez włączenie się do sieci URBACT-u czy skorzystanie z konkursów ogłoszonych w ramach UIA (IV kwartał 2022 r.), obecnie EUI (European Urban Initiative) czy innych konkursów dla miast w UE (EU Cities Mission - Call for Pilot Citiesprojekt szkoleniowy PROSPOCT+Driving  Urban Transition Call).