Ogólnopolskie spotkanie sieciujące doradców oraz konsultantów regionalnych w Bałtowie

Dodano: 2017-10-02

W dniach 26-27 września w Bałtowie odbyło się ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla doradców biznesowych, pracowników monitorujących pes i ps oraz konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Do udziału w spotkaniu sieciującym branżowym zgłosiło się ponad 70 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski, zaangażowanych w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. Przez dwa dni uczestniczyli oni
w prelekcjach i warsztatach. Celem spotkania było wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, przede wszystkim poprzez działania sieciujące mające na celu budowanie i wzmacnianie sieci powiązań pomiędzy OWES, a także pomiędzy OWES
i innymi sieciami o podobnym profilu działania.

Spotkanie otworzył wójt gminy Bałtów, Pan Andrzej Jabłoński, który wygłosił prelekcję nt.  rozwoju społeczno-gospodarczego Bałtowa w oparciu o ideę ekonomii społecznej oraz partnerstwa trójsektorowego. Głos zabrał również Prezydent miasta Starachowice, Pan Marek Materek, który opowiedział o nowoutworzonej, pierwszej w województwie świętokrzyskim, spółdzielni socjalnej – Starachowiczanka, która zainicjowała swoją działalność w dniu

1 sierpnia i do obowiązków której należeć będzie m.in. utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej, w tym opróżnianie koszy i dbanie
o estetyczny wygląd wiat przystankowych.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w dwóch warsztatach: jak pracować z trudnym klientem oraz ścieżki pracy doradcy biznesowego. W trakcie spotkania sieciującego odbyła się również wizyta studyjna w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, podczas której uczestnicy mogli osobiście zapoznać się z przykładami dobrych praktyk działania przedsiębiorstw społecznych m.in. na przykładzie przedsiębiorstwa społecznego „Allozaur”.
To pierwsze z czterech spotkań w tym roku, które planowane są dla przedstawicieli OWES
i które odbędą się w Bałtowie w ramach umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem  DELTA.