50 mln złotych na projekt "Dostępna szkoła"!

Dodano: 2019-10-04

Dzisiaj w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja prasowa, podczas której minister Jerzy Kwieciński podpisał umowę z Fundacją Fundusz Współpracy oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego na projekt „Dostępna szkoła”, na realizację którego przeznaczono 50 milionów złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2023.

Przedsięwzięcie jest elementem pilotażu działania „Szkoły bez barier”. Dzięki realizacji inwestycji zostanie bezpośrednio wspartych co najmniej 60 szkół podstawowych, ale co równie istotne, zostanie wypracowane i przetestowane innowacyjne rozwiązanie systemowe – „Model Dostępnej Szkoły”.

Wybrane w konkursie placówki zostaną poddane kompleksowym audytom, których efektem będą plany poprawy ich dostępności, dostosowane do potrzeb i uwarunkowań. Dzięki wsparciu funduszy europejskich, dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. Dzięki temu idea dostępności zostanie wprowadzona do polskich szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami. 

Projekt „Dostępna szkoła” realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1  Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020