Centrum Wsparcia Doradczego Plus – wystartowało!

Dodano: 2022-05-25

Fundacja Fundusz Współpracy wraz ze Związkiem Miast Polskich oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej startują z drugą edycją wsparcia doradczego dla samorządów lokalnych w ramach projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

Podczas konferencji odbywającej się w MFiPR w środę 25 maja, Minister Grzegorz Puda oficjalnie ogłosił start drugiej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego. 
 

Centrum Wsparcia Doradczego - pilotaż

Podczas spotkania podsumowano efekty pilotażu projektu. 38 partnerstw samorządów lokalnych, które uczestniczyły, z pomocą doświadczonych ekspertów opracowały dobrej jakości dokumenty strategiczne, których realizacja przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnych.

Rozwinięto również kluczowe kompetencje samorządów w zakresie planowania strategicznego i projektowego, w tym umiejętności współpracy i do korzystania z instrumentów terytorialnych i do dalszych prac nad strategią rozwoju ponadlokalnego.

W ciągu 18 miesięcy doradztwa partnerstwa przygotowały: 38 strategii terytorialnych z pakietami projektów w łącznej liczbie 141 (przy czym dwa partnerstwa przygotowały strategie z modelem funkcjonalno-przestrzennym), przygotowano dla 100 projektów wstępne analizy wykonalności, a 38 projektów otrzymało zarysy wniosków o dofinansowanie. Wypracowane inicjatywy mają pomóc 380 samorządom uczestniczącym w pilotażu m.in. w stworzeniu nowych miejsc pracy, czy też poprawić jakość świadczonych przez samorządy usług publicznych. 

Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Nowa edycja projektu o nazwie CWD Plus będzie wdrażana do czerwca 2023 r. Wsparcie w ramach projektu otrzymają zarówno partnerstwa dotychczas uczestniczące w pilotażu CWD (tj. 37 partnerstw), jak i nowe partnerstwa w liczbie 40 tworzące obszary funkcjonalne na obszarach strategicznej interwencji (OSI), tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Łącznie wsparcie otrzyma 77 partnerstw z 16 regionów.

W ramach nowej edycji projektu o nazwie CWD Plus będzie kontynuowane wsparcie najsłabszych kompetencyjnie samorządów lokalnych współpracujących w partnerstwach.

Projekt CWD Plus ma wymiar praktyczny. Z jednej strony w ramach procesu doradczego przygotowane zostaną dokumenty strategiczne, istotne z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, z drugiej natomiast – rozwinięte zostaną kompetencje do planowania i realizacji projektów rozwojowych wdrażanych w partnerstwie z innymi samorządami. Od partnerstwa zależy jaki dokument strategiczny będzie przygotowany w ramach doradztwa, strategia ZIT, IIT lub strategia rozwoju ponadlokalnego.

Ponadto, celem projektu będzie utworzenie systemu wymiany wiedzy i doświadczeń dla partnerstw JST uczestniczących w projekcie, jak i dla samorządu województwa, poprzez organizację spotkań sieciujących, seminariów i utworzenie bazy wiedzy.

Powodzenie projektu CWD Plus, rozumienie jako osiągnięcie sukcesu przez partnerstwa - wymaga zaangażowania wszystkich członków partnerstw, jak też dobrej współpracy z samorządami województw, na wszystkich etapach doradztwa dot. przegotowania strategii, identyfikacji projektów i ich wdrażania, do uzgadniania rozwiązań korzystnych dla wszystkich partnerów.

Projekt CWD Plus będzie wdrażany przez Fundację Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich.

Znacząca rola Polski we wsparciu Ukrainy dowodzi jak długą drogę na swojej ścieżce rozwoju przeszedł nasz kraj, od beneficjenta pomocy rozwojowej, do darczyńcy i doświadczonego partnera, który obecnie dzieli się zasobami finansowymi, lokalowymi, a w czasach pokoju swoją wiedzą, dobrymi praktykami. Ta długa droga rozwoju jest udziałem i zasługą także, a wielu powie, że przede wszystkim – polskich samorządów. Rozwój lokalny jest bowiem podstawą procesu przemian społeczno – gospodarczych, które zaszły w Polsce w ciągu minionych trzech dekad. Sukces ten nie byłby możliwy bez reformy administracyjnej z ‘99 roku, która wyzwoliła w Polakach poczucie sprawczości, a przez to odpowiedzialność za nasze małe ojczyzny

- Tomasz Jegier, Prezes Zarządu FFW