Drugi okres sprawozdawczy Social(i)Makers nabiera rozpędu

Dodano: 2018-04-13

Nasz międzynarodowy zespół projektu S(i)M powoli kończy pracę nad sylabusami 7 modułów kursu „SI Design Academy Training Course”. Dla przypomnienia – moduły obejmują następujące, związane z tworzeniem innowacji społecznych, tematy: aktywność obywatelska (active citizenship), biznes z oddziaływaniem społecznym (social business), proces tworzenia innowacji społecznej, w tym wykorzystanie technologii (technology for social innovation), zaangażowanie interesariuszy (stakeholders engagement), ocena rezultatów i skutków innowacji (impact assessment), finansowanie projektów z wpływem społecznym (impact investing), strategie i polityki dla innowacji społecznych (social innovation policy).

Ponieważ każdy z tematów poruszanych w modułach jest zagadnieniem dość szerokim i specyficznym, stworzenie przystępnej, lecz jednocześnie wartościowej merytorycznie zawartości sylabusów było poważnym wyzwaniem. Zawartość sylabusów zostanie zrealizowana w postaci MOOC-a, czyli 7-częściowego bezpłatnego kursu on-line – wspólnego dla wszystkich 7 krajów uczestniczących w projekcie. Zagadnienia poruszane w modułach MOOC-a zostaną również pogłębione oraz opatrzone kontekstem lokalnym podczas spotkań stacjonarnych towarzyszących kursowi.

Do uczestnictwa w kursie zaproszeni będą wszyscy potencjalni pomysłodawcy oraz interesariusze projektów innowacji społecznych. Kurs ma pomóc w rozpoznaniu procesu tworzenia i wdrażania innowacji społecznej. Każdy moduł, oprócz wiedzy teoretycznej, będzie oferował również narzędzia pomocne w planowaniu projektów. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w dowolnie wybranej liczbie modułów MOOC-a i/lub spotkań stacjonarnych. Rozpoczęcie kursu planowane jest na wrzesień b.r. O szczegółach będziemy jeszcze wielokrotnie i szeroko informować.