Kolejny etap prac nad rekomendacjami dla IRP

Dodano: 2016-10-06

W dniach 4-5 października odbyło się kolejne spotkanie „Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych” zawiązanego w ramach projektu „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim”. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach Działania 2.4 – Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był przedstawieniu i omówieniu wniosków z przeprowadzonych przez grupę ekspertów diagnozy i analizy sytuacji osób młodych na rynku pracy. W drugim dniu partnerstwo w toku dyskusji z ekspertami wypracowało wstępne założenia do pierwszej rekomendacji dla instytucji rynku pracy dotyczącej sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET, uwzględniającego najefektywniejsze sposoby rekrutacji.