Lokalne Piloty Innowacji

Dodano: 2020-07-27

W ostatnich miesiącach partnerzy projektu Social(i)Makers pracowali nad lokalnymi inicjatywami i działaniami, które w trwały sposób wspierać będą innowatorów w rozwiązywaniu problemów społecznych. Efektem tego jest 7 wypracowanych lokalnych pilotow innowacji.

 

 

 

Innovation Sharing Approach, Polska

Celem pilotażu w Polsce było stworzenie stabilnego ekosystemu wspierającego tworzenie i upowszechnianie innowacji społecznych, przyczyniając się tym samym do rozwiązywania problemów społecznych. W ramach pilotażu wydany został podręcznik, pt. „Koncepcja uniwersalnej metody wdrażania otwartych innowacji społecznych”, którego autorem jest doktor Ryszard Necel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikacja jest zbiorem narzędzi i wskazówek wspierających proces rozwijania i skalowania już istniejących innowacji społecznych. Materiał powstał w oparciu o doświadczenia Fundacji Animacja i Fundacji Femina Project przy pracy z  innowacją SOS Homini.

Krótkie wideo prezentujące projekt dostępne tutaj.

 

Diginclusion Hub, Austria

Aby nie dopuścić do wykluczenia z rynku pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, austriacki partner Arbeit plus – we współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi B7 i VFQ – opracował narzędzie ułatwiające proces cyfrowej transformacji przedsiębiorstw społecznych. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy tych przedsiębiorstw będą mogli wspierać swoich podopiecznych w podnoszeniu ich umiejętności cyfrowych, zwiększaniu szans na znalezienie pracy, a co za tym idzie zwalczaniu wykluczenia społecznego.

Krótkie wideo prezentujące projekt dostępne tutaj.

 

Scalerator, Niemcy

Program Scalerator został uruchomiony w czerwcu 2019 r. przez organizacje Social Impact i Roots of Impact wewspółpracy z Impact Collective. Jego głównym celem było stworzenie strategii wspierania przedsiębiorstw społecznych przed etapem skalowania. Zwycięzcą programu został Querfeld, które walczy z marnotrawieniem żywności. Metodologia polegała na zidentyfikowaniu kluczowych wyzwań związanych ze skalowaniem, a następnie profesjonalne doradztwo w wypracowaniu rozwiązań dotyczących m.in. luk w strukturze sprzedaży i zasobach ludzkich.

Więcej informacji o projekcie dostępne tutaj.

 

Innovative models for employment, Węgry

Istotą pilotażu na Węgrzech było opracowanie modeli biznesowych zatrudniania osób defaworyzowanych, a także aktywizacja interesariuszy oraz zwolenników istotnych dla modelu. Modele te mają z jednej strony wzmacniać działania innowacyjnych organizacji (przedsiębiorstw społecznych) zajmujących się zatrudnianiem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji , z drugiej zaś wprowadzać metodologię pomiaru wpływu społecznego. Wsparcie koncentruje się na zapewnieniu możliwości świadomego planowania swoich celów i działań społecznych związanych z zatrudnieniem oraz mapowaniu problemu społecznego uzasadniającego ich działanie. Na tej podstawie organizacje są w stanie świadomie planować swoje działania i ich oczekiwany wpływ, uwzględniając dostępne im zasoby i narzędzia.

Krótkie wideo prezentujące projekt dostępne tutaj

 

Social Impact Evaluation, Włochy

Głównym celem pilotażu było skupienie się na ocenie skutków i zbudowaniu wraz z ekspertami metodologii pomiaru i oceny wpływu społecznego dwóch projektów wypracowanych przez Unione dei Comuni Distretto Ceramico (UCDC): „Social Pacts for active citizenship” i „Young Protagonists”. Z założenia metodologia miała być na tyle uniwersalna, aby narzędzia można było zaimplementować w przyszłych projektach. Dodatkowo celem było zwiększenie efektywności, ocena realnego wpływu inicjatyw społecznych oraz zwiększenie przejrzystości administracji publicznej. W ramach pilotażu stworzona została baza informacji o poprzednich edycjach obu projektów, opracowano ankiety ex ante i ex post. Ponadto zorganizowano grupy fokusowe oraz szkolenie dla pracowników UCDC.

Krótkie wideo prezentujące projekt dostępne tutaj.

 

Open Future – entrepreneurial skills for young talents with disadvantaged background, Słowacja

Open Future to 3-letni program pozaszkolny dla młodych ludzi w wieku 11-15 lat, którzy pod okiem mentorów mają możliwość pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami pomagającymi podnieść poziom wykształcenia i późniejsze zatrudnienie. W ramach pilotażu opracowany został podręcznik dla mentorów służący edukacji dzieci. Udało się również zorganizować 3 spotkania z inspirującymi ekspertami ze świata biznesu, środowiska akademickiego, sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią zajęcia odbywały się online. Pracownicy Open Future udzielali korepetycji i pomagali uczestnikom programu w pracach domowych oraz pracowali nad podręcznikami i przygotowaniami do letniej szkoły dla uczniów.

Krótkie wideo prezentujące projekt dostępne tutaj.

 

Learning by doing – Słowenia

Celem pilotażu było przetestowanie w praktyce modelu aktywnego wprowadzania zmian oraz ocena narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia innowacji społecznych. W pierwszym etapie pilotażu zorganizowano kilka kreatywnych sesji w różnych regionach Słowenii. Następnie szukano innowacyjnych rozwiązań wśród różnych grup odbiorców. Już na tym etapie narodziło się wiele pomysłów, z których cztery były gotowe do ubiegania się o dalsze wsparcie. W rezultacie wybrano projekt „Growing in the kindergarten”, którego właściciele zdefiniowali działania i rozmawiali z różnymi interesariuszami – od przedszkoli, podmiotów realizujących podobne inicjatyw, po ministerstwo odpowiedzialne za edukację przedszkolną. Wraz z wybranym przedszkolem w mieście Maribor symbolicznie otworzone zostały zielone zakątki, które stanowią wkład w zazielenianie obszarów miejskich i kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.

Krótkie wideo prezentujące projekt dostępne tutaj.

 


Social(i)Makers to międzynarodowy projekt realizowany przez partnerskie organizacje z 7 krajów Europy Środkowej: Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, a jego celem jest upowszechnienie wiedzy i narzędzi pozwalających wdrażać innowacje społeczne. 

W ramach działań projektowych udostępniono „Social Innovation Academy” – kompleksowy program edukacyjny nt. innowacji społecznych. Repozytorium materiałów dostępne jest obecnie na platformie Skyrocket

Więcej informacji na temat projektu i działań z nim związanych znaleźć można na: