Porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją a PPPT S.A.

Dodano: 2014-09-21

Porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Fundusz WspółpracyPłockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym S.A. Dokument podpisany 19 września 2014 roku zakłada wolę wspólnego działania na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowych technologiach oraz pracach naukowo-badawczych dla przedsiębiorstw.

 

FFW i PPPT zobowiązują się również do realizacji wspólnych projektów innowacyjnych, naukowo-badawczych oraz społecznych. Działania te mają wpływać na społeczny rozwój Polski a także budować trwałe partnerstwo pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy a Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym S.A. Realizacja celów ma być możliwa m.in. dzięki aplikowaniu o środki finansowe w ramach konkursów z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i międzynarodowego programu Horyzont 2020.

Strony porozumienia zobowiązują się również do wspólnego budowania platformy otwartej innowacji będącej narzędziem kojarzenia kooperantów i partnerów ze sfery nauki i biznesu do podejmowania działań innowacyjnych, transferu oraz komercjalizacji wiedzy i technologii.  W sferze projektów społecznych planowane są działania w zakresie inicjowania, promowania i realizacji projektów dotyczących m.in. ekonomii społecznej, partycypacji publicznej czy kształcenia ustawicznego. Strony zakładają współorganizację szkoleń, seminariów, konferencji i targów mających na celu integrowanie środowiska naukowego i biznesowego.