Trwa drugi ogólnopolski nabór wniosków w programie Dostępna Szkoła

Dodano: 2021-04-29

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach projektu pn. “Dostępna Szkoła” (nr POWR.04.01.00-00-DS07/19) – Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  • Termin naboru wniosków wstępnych: od 17.05.2021 do 31.05.2021.
  • Kryteria i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji określono w „Regulaminie rekrutacji szkół” zamieszonym w dokumentacji konkursowej (wraz z załącznikami), znajdującymi się na stronie internetowej www.dostepnaszkola.info w zakładce REKRUTACJA (NABÓR II).
  • Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Wnioski o powierzenie grantu na wszystkich etapach rekrutacji są składane elektronicznie wg. wzoru dostępnego na stronie www.dostepnaszkola.info za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@dostepnaszkola.info. Wnioski wstępne będą przyjmowane od dnia rozpoczęcia naboru tj. 17.05.2021. Natomiast informacja o naborze wniosków właściwych zostanie podana w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.
  • Z wnioskiem wstępnym należy przesłać e-mailem wypełnione osobno dla każdej szkoły Autodiagnozę i Listę standardów, których wzory stanowią załączniki do „Regulaminu rekrutacji szkół”.
  • Wartość środków przeznaczonych na granty: 40.500.000,00 PLN, które zostaną przekazane w formie grantów organom prowadzącym szkoły (w dwóch naborach).
  • W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20.250.000,00 PLN przeznaczonej na granty. Grantodawca przewiduje 2 ścieżki składania wniosków o grant: ścieżka A -  dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 12 150 000 PLN, ścieżka B - dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 8 100 000 PLN.
  • Grantodawca zastrzega możliwość zwiększenia wartości środków przeznaczonych na niniejszą rekrutację w czasie jej trwania.
  • W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500.000,00 PLN do 1.350.000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum dwóch i maksymalnie trzech szkołach podstawowych.
  • Audyty dostępności zostaną przeprowadzone dla wniosków z najwyższą oceną w I etapie rekrutacji (ocena wniosku wstępnego) reprezentujących 130% alokacji.
  • Można złożyć tylko jeden projekt i tylko u jednego operatora (równoległa rekrutacja szkół do testowania MDS prowadzona przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”).

Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem (NABÓR II): https://www.dostepnaszkola.info/rekrutacja/nabór-II

Zapraszamy tażke na Webinaria: