Trwa nabór uczestników do projektu

Dodano: 2016-09-22

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Sukces we własnej firmie” realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.. Chętnych do uczestniczenia w projekcie zapraszamy wraz ze zgłoszeniami do 5 października.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

 1. Uczestnictwo w projekcie:
 1. Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba pozostająca  bez pracy, która w dniu przystąpienia do projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) ma ukończone 30 lat.
 2. Ponadto uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć osobę:
  1. mającą powyżej 50 lat – oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin;
  2. będąca osobą długotrwale bezrobotną – oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie;
  3. będąca kobietą;
  4. będąca osobą z niepełnosprawnościami, przez co rozumie się:
   • osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
    • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
    • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
    • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:
 • chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
 • upośledzoną umysłowo,
 • wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym;
  1. będąca osobą o niskich kwalifikacjach – rozumie się przez to osobę bez wykształcenia, lub osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.
 1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która uczy się, lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego.
 3. Do projektu zostanie przyjętych 80 osób w tym min. 55 kobiet.
 1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji do projektu „Sukces we własnej firmie” dostępny stronach internetowych www.swwf.plwww.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie oraz w biurze projektu.
 1. Składanie formularzy rekrutacyjnych
 1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu pocztą tradycyjną w terminie od 15.09.2016 r. do 05.10.2016 r.[1] . W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu. Do wydrukowanego i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza należy dołączyć jego wersję elektroniczną na płycie CD także podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata/kandydatki.
 2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia osoby nieaktywnej zawodowo dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu (na stronie FFW www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie lub www.swwf.pl).
 1. Potrzebne adresy:
  • Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa.
 2. Biuro projektu mieści się przy ul. Wólczańskiej 51, 90-608 Łódź, godziny przyjęć 8:00 – 16:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 4509867/ +48 885 243 187/ +48 698 376 606 lub adresem e-mail ikowalska@cofund.org.pl / swwf@cofund.org.pl.

 [1] Realizator projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy dwukrotnie liczbę miejsc w projekcie.