Rusza nabór do "Ścieżek Współpracy"!

Dodano: 2019-01-10

Dzisiaj (14.01) wystartował nabór do pilotażu konkursu grantowego w ramach projektu POWER „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, dzięki któremu realizatorzy projektów krajowych z EFS otrzymają możliwość pozyskania do 100 tys. zł. na rozszerzenie swoich projektów o nowe działania oraz o produkty wypracowane we współpracy międzynarodowej.

Realizacja projektu, w którym wypracowywanie rezultatów następuje w ramach współpracy międzynarodowej, to duże wyzwanie na każdym etapie – od przygotowanie wniosku po realizację –koncepcyjne, merytoryczne i organizacyjne. Z tego względu wiele instytucji i organizacji, nawet takich, które od lat z powodzeniem realizują projekty z EFS (w tym projekty w partnerstwie krajowym) nie podejmuje się działań, które wymagają współpracy z partnerem zagranicznym. To duża strata, ponieważ współpraca międzynarodowa w projekcie jest źródłem licznych korzyści zarówno dla samego projektu, jak i dla jego realizatorów – rozumianych jako całe podmioty oraz osoby indywidualne zaangażowane w pracę nad projektem. 

Jako pierwsza najczęściej wymieniana jest możliwość wymiany między partnerami wiedzy, doświadczenia a nawet gotowych rozwiązań oraz spojrzenia na różne krajowe problemy z nowej perspektywy. Niejednokrotnie z zaskoczeniem stwierdzamy, że w innych krajach podobne problemy zostały już rozwiązane, a rozwiązania te, po mniejszych lub większych modyfikacjach, można by z powodzeniem zastosować u nas. Taki transfer gotowego produktu pozwala uniknąć ewentualnych błędów przy jego tworzeniu, a do jego wdrożenia wykorzystać już istniejące wnioski. Korzyści z realizacji projektu we współpracy międzynarodowej nie wynikają jednak wyłącznie z tego, co możemy pobrać do nas z zagranicy. Przepływ następuje również w drugą stronę – współpraca zagraniczna pozwala przekazać innym krajom europejskim swoje pomysły i rozwiązania oraz wzmocnić potencjał i efekty realizowanego projektu poprzez rozszerzenie jego zakresu i zasięgu z działań krajowych na międzynarodowe. Naturalną konsekwencją każdej współpracy zagranicznej jest oczywiście budowa międzynarodowej sieci kontaktów, a co za tym idzie – sieci współpracy, którą można wykorzystywać przy kolejnych projektach i działaniach. Natomiast dla osób bezpośrednio zaangażowanych – uczestnictwo w realizacji projektu ponadnarodowego oznacza zyskanie nowych umiejętności zawodowych, doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz wzbogacenie wiedzy merytorycznej. Wymieniliśmy tutaj kilka głównych korzyści ze współpracy międzynarodowej w projekcie, jednak trzeba podkreślić, że ich lista jest o wiele dłuższa i – tak naprawdę – otwarta, bo ile projektów, tyle możliwości wypracowania korzyści indywidualnych.

 

 

Zatem – bezsprzecznie warto realizować projekty we współpracy z zagranicznym partnerem, ale czy sama świadomość korzyści sprawi, że znikną bariery wspomniane na początku artykułu? Z pewnością nie. Opracowanie koncepcji międzynarodowego projektu i odpowiednie ujęcie jej w ramy wniosku o dofinansowanie, a potem sama organizacja tego przedsięwzięcia to bez wątpienia kwestie złożone i wiążące się z dużą  odpowiedzialnością. Często ta złożoność i odpowiedzialność jawią się jako tak duże i objęte na tyle wysokim ryzykiem, że przysłaniają korzyści. Gdyby jednak można było przetestować współpracę międzynarodową w mniejszej skali? Pod względem finansów, działań i rezultatów? Wtedy ryzyko byłoby istotnie mniejsze, bez straty dla potencjalnych korzyści. Taką właśnie możliwość oferuje nowy projekt grantowy pt. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowany w ramach POWER przez Fundację Fundusz Współpracy wraz z zagranicznymi partnerami.

„Ścieżki współpracy” otwierają przed realizatorami projektów z EFS zupełnie nowe perspektywy. Pozwalają dodać do krajowego projektu standardowego z EFS (zarówno POWER, jak i RPO) komponent współpracy międzynarodowej, czyli rozszerzyć go o nowe działania, a co za tym idzie produkty i rezultaty, które powstaną we współpracy z partnerem z UE. Na ten cel można uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł. W efekcie, krajowe projekty mogą zyskać wartość dodaną, a podmioty je realizujące mogą nauczyć się współpracy międzynarodowej w przyjaznych warunkach niedużego projektu rozliczanego ryczałtowo, przy dostępnym na każdym etapie wsparciu ze strony grantodawcy. Na czym to wsparcie polega? Przede wszystkim w projekcie przewidziane są dwie ścieżki wnioskowania o grant. Pierwsza to INKUBATOR. Została stworzona z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby po raz pierwszy zmierzyć się ze współpracą międzynarodową. Do udziału w inkubacji można zakwalifikować się na podstawie fiszki, czyli krótkiego formularza z zarysem pomysłu na projekt. Podmiot – uczestnik inkubacji otrzymuje pomoc przy poszukiwaniu partnera zagranicznego a także indywidualną opiekę tutora, którego zadaniem jest wsparcie go w stworzeniu koncepcji projektu i opracowaniu pełnego wniosku o grant. Oznacza to, że tutor ma służyć pomocą – po pierwsze – przy opracowywaniu merytorycznej i organizacyjnej koncepcji przedsięwzięcia, jakim jest wypracowanie nowego rezultatu we współpracy międzynarodowej,  a po drugie – w ujęciu jej w ramy wniosku o grant, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu i kryteriami oceny. Podmiot, który zakończy udział procesie inkubacji, składa wniosek o grant w tym samym konkursie, w którym uczestnicy drugiej ścieżki – STANDARD.  Ścieżka STANDARD zakłada, że wnioskodawca sam opracowuje wniosek i składa go w konkursie. Wcześniej może wziąć udział w spotkaniu informacyjno-warsztatowym w swoim województwie oraz skorzystać z pomocy w poszukiwaniu partnera zagranicznego. Ścieżka ta przeznaczona jest dla podmiotów, które mają już doświadczenie w realizacji projektów ponadnarodowych i nie potrzebują pomocy przy tworzeniu koncepcji i wniosku. Należy dodać, że operator „Ścieżek współpracy” będzie wspierał grantobiorców również w trakcie realizacji projektów, organizując specjalne szkolenia tematyczne oraz zapewniając wsparcie opiekuna.

Pierwszy nabór wniosków o grant w ramach „Ścieżek współpracy” zostanie ogłoszony w lutym 2019 r. i jako pilotaż będzie dotyczył tylko podmiotów, które mają swoje siedziby w województwie mazowieckim. Następne konkursy – ogólnopolskie – będą ogłaszane: pierwszy w II połowie 2019 r. a kolejne dwa w 2020 r. Wnioskodawcy będę musieli we wniosku o grant wskazać projekt, na którego realizację mają podpisaną umowę i który zostanie rozszerzony o komponent ponadnarodowy, i krótko go opisać, uzasadniając wartość dodaną rozszerzenia. Musi to być krajowy projekt standardowy z EFS, mieszczący się w celach tematycznych 8-11. Nie można rozszerzać projektów międzynarodowych. Poza tym we wniosku będzie do opisania sam projekt grantowy, czyli planowane rozszerzenie, ze wskazaniem nowych rezultatów i produktów oraz działań prowadzących do ich wypracowania we współpracy międzynarodowej. Przy planowaniu rozszerzenia trzeba będzie zadbać, by okres realizacji projektu grantowego (3-18 miesięcy) zawierał się w okresie realizacji projektu standardowego, który to z kolei projekt musi mieścić się w okresie realizacji „Ścieżek współpracy”, czyli do 31 maja 2021.

Jeśli lektura niniejszego artykułu zachęciła Państwa do sprawdzenia, dokąd prowadzą „Ścieżki współpracy”, zapraszamy na stronę internetową projektu – ścieżkiwspółpracy.pl. Opisaliśmy tam kluczowe kwestie związane z projektem, w tym dostępne ścieżki i rodzaje wsparcia, zamieściliśmy niezbędne dokumenty – regulamin konkursu, wzór wniosku i wzór umowy o grant, a także udostępniliśmy infografiki z wyjaśnieniem najważniejszych elementów konkursu grantowego oraz możliwych rodzajów współpracy międzynarodowej. Tam również znajdą się ogłoszenia o naborach oraz zapowiedzi spotkań informacyjnych i warsztatowych w całej Polsce.