Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach

Trwający

Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, Fabryką Dobrych Praktyk oraz Pracodawcami RP i polega na opracowaniu dla średnich firm narzędzia wspierającego je w promocji równości szans kobiet i mężczyzn. Grupą docelową jest 400 średnich firm, a dokładniej kadra zarządzającą wyższego i średniego szczebla i inne osoby mające wpływ na politykę zatrudnienia w firmie oraz szkolenia i rozwój pracowniczy.

Narzędzie będzie zawierać szereg rozwiązań, które kreować będą środowisko równościowe w mniejszych podmiotach biznesowych. Przygotowanie narzędzia poprzedzone jest diagnozą, która pozwoli określić zarówno specyfikę średnich firm, jak również możliwości wypracowania rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w tych firmach.

Narzędzie zostanie poddane pilotażowi, tj. przetestowane na 40 firmach (8 pilotaży, 120 os. uczestniczących), aby zweryfikować jego atrakcyjność, skuteczność oraz adekwatność w odniesieniu do średnich firm. W oparciu o ostateczną wersję narzędzia, działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn zostaną wdrożone w 360 firmach. Przedsiębiorstwa te wezmą udział w 48 seminariach (720 os. uczestniczących), po których w ciągu dwóch miesięcy zobowiązane będą do wdrożenia w swoich firmach konkretnych działań równościowych. Firmy te objęte będą wsparciem informacyjnym i doradczym.

Zrealizowana zostanie strategia upowszechniania informacji o projekcie oraz jego rezultatach i produktach, zwłaszcza wśród firm, które nie brały udziału w projekcie. Upowszechnianie będzie obejmować m.in.:

  • stronę www projektu;
  • kompleksowe narzędzie na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn dla średnich firm, w tym w wersji e – learningowej;
  • publikację nt. dobrych praktyk (wersja papierowa i CD);
  • konkurs nt. dobrych praktyk równościowych w średnich firmach.
Cele projektu:

Celem projektu jest dostosowanie do specyfiki średnich firm (zatrudniających 50-249 os.) narzędzia z projektu Równość w biznesie wspierającego duże firmy w promocji równości szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz w zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach decyzji ekonomicznych. Celem jest również przetestowanie narzędzia w 40 średnich firmach i wdrożenie go w 360 średnich firmach.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020 i będzie realizowany do końca lipca 2019 roku. Budżet wynosi 1 489 680 PLN.

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka
Biuro Zarządzania Projektami