Mapa aktywności lokalnej - FIO-Mazowsze Lokalnie

Autor: FFW / FIO-Mazowsze Lokalnie
Data wydania: 2016
Program  FIO-Mazowsze  Lokalnie  to  regionalny  program  wsparcia  dla  lokalnych  społeczności i młodych organizacji pozarządowych. Jego celem było zwiększenie zaangażowania obywateli  w życie  publiczne.  Adresowany  był   szczególnie  do środowisk  lokalnych,  ale  też małych   wspólnot   w   dużych   miastach,   które   mają   ograniczony   dostęp do   zasobów materialnych,  wiedzy  czy  innowacji.  
 

Realizując  projekt, od  czerwca  2014  do  listopada  2016 roku, przeprowadziliśmy trzy konkursy, w których  możliwe  był o otrzymanie  mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych. Ze wsparcia skorzystać mogły grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego, działające nie dłużej niż 18 miesiĊ cy.  

Wśród   ponad   500   realizatorów   dofinansowanych   działań można   wymienić   harcerzy, przedstawicielki  kół   wiejskich,  entuzjastów  jeździectwa  konnego,  smakoszy  regionalnych potraw, świadomych rodziców, amatorów fotografii i rękodzieł a, aktywnych seniorów i wielu innych.  Ważną  grupą  naszych  beneficjentów  był y  mł ode  stowarzyszenia,  fundacje  i  kluby, które dopiero rozpoczął y swoją pracę  na rzecz lokalnej społeczności. 
 
W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie wspierane  był y trzy typy działań: projekty które  inicjują  współpracę   mieszkańców  na  rzecz  dobra  wspólnego,  projekty  przyczyniające  siĊ do  rozwoju  instytucjonalnego  młodych  organizacji  pozarządowych  oraz  wsparcie  dla  grup samopomocowych. W ramach Programu m.in. 
-dofinansowano 496 projektów, realizowanych społecznie przez blisko 8.000 osób, 
-łącznie we wszystkich oferowanych działaniach udział  wzięło 150.000 osób, 
-wartość przekazanych mikrodotacji przekroczył a 2,1 mln złotych
-projekty realizowane był y na terenie 42 powiatów w województwie mazowieckim, 
-powstał a sieć Ambasadorów FIO, która łączy 35 lokalnych liderów zaangażowanych w działania na rzecz społeczności lokalnych, 
-zaangażowano  do  współpracy 4.500  partnerów  (organizacje,  samorządy,  szkoły,media, biznes) 
-Przeprowadzono 19   webinariów, 18   seminariów   oraz 160   godzin   konsultacji specjalistycznych,  podczas  których  ponad  1.500  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych i lokalnych liderów wzbogacał o wiedzĊ  o zagadnienia z aktywności lokalnej.
 
Więcej w załączonej publikacji oraz na stronie www.mazowszelokalnie.pl.