Mazowsze Lokalnie

Finished

"Mazowsze Lokalnie" jest projektem mikrograntowym wspierającym lokalne inicjatywy na Mazowszu. Jest to bezpośrednia kontynuacja projektów realizowanych przez Fundację Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami – Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (SOKiAL) oraz Stowarzyszeniem Europa i My.

W ramach tych projektów ("FIO-Mazowsze Lokalnie", "Mazowsze Lokalnie - uruchamia społeczną energię" i obecnie "Mazowsze Lokalnie") nieprzerwanie od 2014 roku organizowane są konkursy, w ramach których lokalni aktywiści otrzymują mikrogranty w wysokości do 5 tysięcy złotych każda na realizację swoich projektów.

Szczegóły oraz aktualności dotyczące realizacji projektów są dostępne na stronie mazowszelokalnie.pl

W ramach konkursu Mazowsze lokalnie wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Cel projektu:
Zwiększanie zaangażowania mieszkańców Mazowsza w życie publiczne i na rzecz swoich społeczności, zarówno w małych miejscowościach mających ograniczony dostęp do zasobów materialnych, jak i w dużych miastach. Wspieranie działań animacyjnych i edukacyjnych wśród lokalnych społeczności.

Informacje o konkursie

Dodatkowe informacje:

 • www.mazowszelokalnie.pl
 • www.facebook.com/mazowszelokalnie
 • infolinia 0-801 055 100 (lub z telefonów komórkowych 22 450 98 73)
 • kontakt@mazowszelokalnie.pl

 

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł),
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności lub jak w przypadku grup samopomocowych członków danej grupy lub będą służyć rozwojowi młodych organizacji pozarządowych,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie będą mogły wziąć udział:

 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (tj. fundacje, stowarzyszenia, oddziały Caritas zarejestrowane w KRS lub kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego), które zostały wpisane do rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.
 • grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, tj. min. trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej w partnerstwie z organizacją pozarządową lub samodzielnie),
 • grupy samopomocowe, czyli dobrowolne zespoły osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej może otrzymać wsparcie na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego). Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

W każdym roku przyznajemy ok. 100-200 dotacji


W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które:

 • mają siedzibę w województwie mazowieckim,
 • planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (w przypadku Warszawy – dzielnic) z terenu województwa mazowieckiego.

Zaplanowane także działania animacyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych, pozwolą na uzyskanie zdolności do: lepszego funkcjonowania w społeczności lokalnej, aplikowania o środki i realizacji własnych projektów, rozwoju instytucjonalnego inicjatyw obywatelskich. Oparte one zostaną na 3 filarach:

 • wskazanie aktywnym mieszkańcom i liderom społecznym możliwości korzystania z zasobów lokalnych (konkursy JST, wsparcie organizacyjne i techniczne, współpraca merytoryczna z JST, formy innowacyjne – fundusz sołecki, inicjatywa lokalna, fundusz wkładu własnego/ pożyczkowy i in.) i ponadlokalnych (nowa perspektywa finansowania z UE, liczne projekty rządowe/ministerstw – w tym FIO, ASOS, źródła niepubliczne, proste narzędzia fundraisingu);
 • upowszechnianie informacji nt. możliwości uczestniczenia członków lokalnej społeczności w działaniach rozwojowych – wskazywanie źródeł i przykładów lokalnej partycypacji społecznej na Mazowszu i w Polsce (zaangażowanie mieszkańców w rozwój wsi i miejscowości, wolontariat młodzieży i dorosłych, współdecydowanie o priorytetach i konkretnych rozwiązaniach);
 • zwiększanie wiedzy dotyczącej powstawania i działania organizacji pozarządowych i innych sformalizowanych inicjatyw obywatelskich (np. podmioty ekonomii społecznej) wśród aktywnych mieszkańców, uczestników grup samopomocowych i nieformalnych oraz liderów i współpracowników młodych organizacji pozarządowych.

Przewidziane w projektach działania animacyjno-edukacyjne mają aktywizować członków wspólnot lokalnych i zapewnić im wiedzę konieczną do pozyskiwania środków, zarówno w planowanej formule regrantingu, jak i innych dostępnych lokalnie i ponadlokalnie źródłach funduszy dla organizacji. Ważnym elementem będzie tu również mobilizowanie mieszkańców do angażowania się w rozwój ich miejscowości w drodze partycypacji społecznej.

People within this project

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Sylwia Krzyżanowska

Specjalistka
Projekty Mazowsze Lokalnie i  Śląska Przestrzeń Innowacji

Edyta Oželis (Jaczewska)

Specjalistka
Projekty Mazowsze Lokalnie i Śląska Przestrzeń Innowacji