Ciechanów: "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim".

Ongoing

Projekt realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ciechanowskiego (powiaty: pułtuski, płoński, ciechanowski, mławski, żuromiński.

Projekt zakłada stworzenie 60 miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także pomoc w rozpoczęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej przez min. 12 organizacji z subregionu. Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną. Do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej włączamy lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej obok pomocy finansowej oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym oraz wizyty studyjne do dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Będzie realizowany do 30 kwietnia 2019 r.

 

Cel ogólny projektu:

Wzrost integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją w subregionie ciechanowskim poprzez m.in.:

  • utworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (zarówno w nowych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych),
  • wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie trwania projektu w zakresie prawa, finansów, księgowości i marketingu do profesjonalizacji i rozwoju prowadzonej działalności w organizacjach,
  • zwiększenie dostępu podmiotów ekonomii społecznej do różnorodnych źródeł finansowania (finansowanie zwrotne, inwestycyjne, crowdfunding) dzięki usługom pośrednictwa finansowego i doradztwa gospodarczego,
  • utworzenie partnerstw lokalnych w każdym z powiatów, które doprowadzą do wzmocnienia znaczenia ekonomii społecznej w lokalnych politykach rozwoju.

Announcemenets

People within this project

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Daniel Prędkopowicz

Zastępca Dyrektora
Biuro Zarządzania Projektami
Kierownik Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej

Monika Rytel

Dział Współpracy z OWES

Monika Szymańska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jakub Kamiński

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów

Rafał Panfil

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów

Michał Bargielski

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł

Specjalista ds. promocji i platformy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Paula Koziak

Biuro Zarządzania Projektami