Rusza projekt CWD 2023

Added on: 2023-09-28

Projekt Centrum Wsparcia Doradczego wszedł w kolejną fazę. Edycja CWD 2023 jest merytoryczną kontynuacją doradztwa dla partnerstw uczestniczących w CWD Plus. 

Głównym celem CWD 2023 jest ✅ wsparcie partnerstw samorządowych w doprowadzeniu przygotowywanych strategii rozwoju i projektów do etapu umożliwiającego ubieganie się o środki finansowe z programów regionalnych regionalnych i/lub krajowych polityki spójności UE 2021-2027; ✅ wzmocnienie podstawowych kompetencji i umiejętności JST dot. współpracy, zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami i pracy w partnerstwie.

W ramach projektu prowadzone będzie:

Doradztwo strategiczne i projektowe partnerstw JST w procesie spełniania warunków, niezbędnych do realizacji instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027.

Wsparcie potencjału instytucjonalnego partnerstw JST służące sprawnej realizacji strategii rozwoju partnerstwa, w tym instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027 oraz budowanie trwałej, długofalowej współpracy.

Wymiana wiedzy i wzmacnianie współpracy pomiędzy partnerstwami JST uczestniczącymi w projekcie, gromadzenie i upublicznianie informacji o projekcie, analiza efektów doradztwa w ramach projektu i opracowanie wniosków dla przyszłości Centrum Wsparcia Doradczego.

Poprzez wspieranie idei zintegrowanego planowania strategicznego, CWD 2023 realizuje m.in. założenia celu 5 polityki spójności UE w perspektywie 2021-2027 – Europa bliżej obywateli.

 


Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż i edycja CWD Plus

Trwający 18 miesięcy (od września 2020 r.)  pilotaż zaowocował przygotowaniem:

  • 38 strategii terytorialnych z pakietami projektów w łącznej liczbie 141 

  • wstępnych analiz wykonalności dla 100 projektów

  • zarysów wniosków o dofinansowanie dla 38 projektów.

CWD Plus rozpoczął się w maju 2022 r. Zaplanowane działania doradcze obejmowały ponad 800 samorządów, które tworzyły 76 Partnerstw na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją. W przeciągu roku trwania projektu wypracowano:

  • 65 zestawów dokumentów (audyty energetyczne, audyty szlaków rowerowych, programy funkcjonalno-użytkowe inwestycji (PFU), strategie rozwoju, oceny oddziaływania na środowisko, studium wykonalności)
  • 106 działań/wydarzeń sieciujących, w tym: 36 wewnątrzregionalne Forów Wymiany Doświadczeń, w których udział wzięło ponad 1000 osób; 4 makroregionalne Fora Wymiany Doświadczeń, w których łącznie udział wzięło ponad 300 osób; 3 regionalne spotkania sieciujące z udziałem przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich; 2 seminaria sieciujące, które zgromadziły ponad 450 uczestników; 2 konferencje (otwierająca i podsumowująca projekt); 59 wizyt studyjnych
  • 4 raporty tematyczne: Polityka rozwoju w samorządach Partnerstw CWD, Instytucjonalizacja Partnerstw CWD Plus, Raport tematyczny o typologizacji partnerstw CWD pt. ,,Partnerska interwencja”, Raport podsumowujący CWD Plus