Nabór trenerów do projektu edukacyjnego nt. funduszy unijnych dla JST

Ważne do: 2016-05-31
Dodano: 2016-05-18

Uwaga: zakłada się, że każde spotkanie edukacyjne w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na trenera (6 godzin zegarowych), oznacza, iż każdy trener będzie przeprowadzi każde spotkanie w ww. wymiarze. Liczba spotkań jaka przypadnie na 1 trenera będzie ustalona na 1 spotkaniu warsztatowym trenerów. Przy kalkulacji proszę przyjąć, iż będzie to prowadzenie min 4 jednodniowych spotkań i 4 jednodniowych warsztatów.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie skierowane jest do trenerów posiadających wiedzę ekspercką w zakresie Funduszy Europejskich 2014-2020, w szczególności wiedzę o programach i działaniach dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego w nowej perspektywie unijnej.

Zamówienie dotyczy realizacji działań edukacyjnych (prowadzenie spotkań informacyjnych, warsztatów specjalistycznych, webinariów oraz udział w spotkaniach roboczych celem wpracowania jednolitego programu itp.).

• Świadczenie usługi szkoleniowej w wymiarze ok. 8 godzin dydaktycznych (6 godzin zegarowych),
• Prowadzenie warsztatów w wymiarze ok. 8 godzin dydaktycznych (6 godzin zegarowych). Wstępnie przewiduje się realizację min 4 szkoleń i 4 dni warsztatowych (8 godz. na 1 trenera)
• Uczestnictwo w jednodniowych spotkaniach warsztatowych dla trenerów – wspólne wypracowywanie koncepcji oraz wkładu do broszury informacyjnej.
• Prowadzenie doradztwa wynikającego z przedmiotu szkolenia (po każdym szkoleniu dostępność elektroniczna ok. 3 dni)

SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAŁĄCZNIKU

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Działania będą prowadzone w okresie od lipca 2016 do października 2017 we wszystkich województwach w Polsce. Spotkania robocze trenerów będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Dokładne miejsce i czas wykonania usług zostaną określone przez Zamawiającego w umowie z wybranym wykonawcą, po akceptacji projektu, uzyskaniu zgody na dofinansowanie i podpisanie umowy z instytucją zarządzającą

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

  • Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 zawierający oświadczenie Oferenta o gotowości świadczenia usług. 

Ofertę należy przekazać w terminie do:
31 maja 2016 r. godzina: 12.00

Ofertę można:
a. przesłać e-mailem na adres: jkalinowska@)cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
b. dostarczyć osobiście do recepcji Fundacji Fundusz Współpracy na adres: ul. Górnośląska 4a,     00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. Koperta powinna zawierać pod adresem następujące info: Zapytanie ofertowe 1/DFP/2016
c. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja Fundusz Współpracy,
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. Koperta powinna zawierać pod adresem następującą info: Zapytanie ofertowe 1/DFP/2016
 

Załączniki:
1. Oferta
2. Życiorys oferenta
3. Wykaz doświadczenia
4. Oświadczenie oferenta (trenera) o gotowości świadczenia usług w projekcie.