Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i realizację badania ilościowego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”

Ważne do: 2019-01-17
Dodano: 2019-01-10

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” POWR.02.05.00-00-0210/18 (dalej: Projekt), którego celem jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego (dalej: IZS) oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy Społecznej oraz instytucji wsparcia rynku pracy. Współpraca ta, ma prowadzić do rozwijania w IZS zdolności do kształcenia kadr, mogących dostarczać na lokalnych rynkach usługi społeczne.

Projekt obejmuje szerokie spektrum badań społecznych prowadzonych metodami jakościowymi i ilościowymi, które mają na celu opis i wyjaśnienie procesów kształtowania się lokalnych rynków usług społecznych. Zadaniem komponentu ilościowego, jest opis i identyfikacja podstawowych mechanizmów kształtujących podaż i popyt na te usługi. Badanie ankietowe prowadzone metodami CATI i CAWI zostanie skierowane do czterech grup respondentów:

a.         wybranych jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym,

b.         wybranych podmiotów ekonomii społecznej, 

c.         instytucji zatrudnienia socjalnego,

d.         wszystkich Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce.

Propozycja metody doboru próby i schematu badania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Liczebność próby, łącznie dla respondentów z grup a), b) i c) wynosi przynajmniej 1000 (tysiąc) podmiotów, a dla respondentów z grupy d) 16 (szesnaście) podmiotów. 

W ramach Projektu, usługi społeczne są stosunkowo wąsko definiowane i odnoszą się przede wszystkim do usług wspierających mieszkańców i rodziny oraz dostarczanie usług publicznie użytecznych tj. takich, których efektem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest badanie ilościowe przeprowadzone metodami ilościowymi, na które składa się zebranie przynajmniej 1016 ankiet zgodnie z zaproponowaną w załączniku nr 2 próbą oraz wskazane niżej czynności:

1. Zapoznanie się z przygotowanymi przez zamawiającego propozycjami narzędzi badawczych i koncepcją badania. Na ich podstawie wykonawca przygotuje procedurę określenia właściwego respondenta w badanym podmiocie oraz opracuje scenariusze prowadzenia rozmów i wywiadów dla osób realizujących badanie. Przygotowywana przez wykonawcę procedura będzie zawierała ankietę preselekcyjną wykonywaną metodą CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) oraz opis sposobu postępowania zmierzającego do uzyskania możliwie dużego zwrotu podczas ankiety CAWI realizowanej w wyselekcjonowanych podmiotach. Podstawowym celem ankiety preselekcyjnej będzie weryfikacja statusu podmiotu oraz wskazanie właściwego, kompetentnego respondenta do udziału w badaniu prowadzonym metodą CAWI. Dodatkowo, powinny zostać zebrane podstawowe informacje o podmiocie.  

2. Przygotowanie szczegółowego planu realizacji badania, wraz z procedurą przepływu informacji umożliwiającą Zamawiającemu na monitorowanie postępu prac oraz pełny wgląd i przedstawienie do akceptacji strony wizualnej oraz informacyjnej ankiet internetowych, dostępnych dla respondentów.   

3. Przygotowanie i realizacja pilotażu, którego celem będzie zweryfikowanie: poprawności narzędzi badawczych oraz procedury docierania do uczestników badania. Dla grupy a), b) i c) pilotaż powinien objąć poprawność narzędzia oraz procedur dotarcia do podmiotów będących uczestnikami badania. W przypadku ROPS, pilotaż powinien objąć poprawność narzędzia oraz sposobu określania właściwego respondenta w instytucji. Wnioski z pilotażu wykonawca przedstawi zamawiającemu na spotkaniu w siedzibie zamawiającego wraz z propozycjami wprowadzenia ewentualnych poprawek w kwestionariuszach oraz procedurach. 

4. Przygotowanie operatu doboru próby i przedstawienie go do akceptacji zamawiającego. 

5. Przeprowadzenie ankiet preselekcyjnych metodą CATI, a następnie realizacja łącznie przynajmniej 1016 (tysiąca szesnastu) wywiadów skutecznie przeprowadzonych metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w grupach podmiotów a), b) i c), lub metodą CATI w grupie d). W grupach a),b) i c), należy zrealizować próbę zgodną z opisem zawartym w załączniku nr. 2., w grupie c) badaniem objęte powinny być wszystkie ROPS w Polsce (16 podmiotów)

6. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez zamawiającego kluczy kodowych do pytań otwartych. 

7. Przekazanie uzyskanego materiału, jako zbioru danych surowych razem ze słownikiem i etykietami zmiennych oraz ich wartości  w tym z zakodowanymi pytaniami otwartymi. Zbiory danych w formatach spss, sav i xls.

8. Przygotowanie raportu podsumowującego przebieg badania oraz frekwencje odpowiedzi dla poszczególnych pytań. Raport w formacie MS Word oraz pliki o których mowa w pkt. 7., powinny zostać dostarczone na adres poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w umowie, oraz w formie drukowanej opatrzonej podpisem Wykonawcy na adres siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją całości badania bądź którejkolwiek jego części (np. dojazdy, wynagrodzenie respondentów). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

Źródło finansowania:

Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Osoba uprawniona do kontaktu

Pan Michał Bargielskiadres e-mail: mbargielski[at]cofund.org.pl

Pani Izabela Kowalska, adres e-mail: ikowalska[at]cofund.org.pl 

Ofertę należy przekazać w terminie do: 17 stycznia 2019 r. do godz. 23.59

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (PDF)
  2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC) (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
  3. Propozycja metody doboru próby i schematu badania(Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)