Fundusze Counterpart Funds (CPF)

Trwający

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wcześniej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej) Fundacja Fundusz Współpracy administruje programem Counterpart Funds (CPF).

Program finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z odsprzedaży pomocy rzeczowej dla Polski. Są to głównie fundusze złotowe Komisji Europejskiej, przekazane na mocy kolejnych umów (Memorandum of Understanding), a także środki przekazane Rządowi RP na mocy porozumień i umów bilateralnych ze Szwajcarią, Włochami, Japonią, Australią, Austrią i USA.

Fundusze

Fundusze te przeznaczone zostały na granty dla organizacji i instytucji, wspierające, w zależności od woli donatora, różne dziedziny, np.:

  • środki szwajcarskie – ochronę środowiska, ochronę zdrowia (w tym program opieki nad noworodkami w regionie śląskim „Matka i Dziecko”), kulturę, małe i średnie firmy;
  • środki włoskie – pomoc humanitarną, ochronę zdrowia, edukację, kulturę;
  • środki japońskie – edukację, ochronę środowiska, wsparcie innowacyjności, politykę jakości, kulturę;
  • środki australijskie – edukację, rozwój obszarów wiejskich;
  • środki austriackie - rozwój obszarów wiejskich;
  • środki amerykańskie - bankowość spółdzielczą, różne projekty z dziedziny rolnictwa;
  • środki Komisji Europejskiej - przedsięwzięcia pro- oraz przedintegracyjne, służące przygotowaniu odpowiednich podstaw instytucjonalnych, kadrowych, prawnych i infrastrukturalnych, mających wspierać proces przystępowania Polski do struktur Unii Europejskiej.

Wszystkie fundusze CPF zostały rozdysponowane. Obecnie trwa jeszcze realizacja części dofinansowanych projektów.

1550 to liczba projektów dofinansowanych przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków CPF od 1991 roku. Wartość zrealizowanych umów wyniosła ponad 460 mln PLN.

Osoby związane z tym projektem

Monika Laskowska-Jakimiec

Główna specjalistka