Nabór wniosków o dotację i wparcie pomostowe w ramach IWES

Dodano: 2017-02-01

W związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy zarówno w nowozakładanych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w  podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

O środki mogą ubiegać się grupy inicjatywne objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym zakwalifikowane do projektu IWES. Warunkiem ubiegania się o dotację i wsparcie pomostowe jest ukończenie przez wszystkich członków grupy inicjatywnej modułu szkoleniowo-doradczego (warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych a także skorzystanie z doradztwa biznesowego podczas tworzenia biznesplanu).

Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa społecznego stanowi pięciokrotność kosztów utworzenia jednego stanowiska pracy. Oznacza to, że każdy wnioskodawca może utworzyć do 5 miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, otrzymując dotację w wysokości do 55 000 PLN. Ponadto istnieje możliwość otrzymania finansowego wsparcia pomostowego, które wypłacane będzie przez 6 miesięcy w kwocie do wysokości 800 PLN brutto miesięcznie na osobę.

Projekty IWES są realizowane  w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej), prowadzonego w partnerstwie z Krajowym Ruchem Ekologiczno-Społecznym. Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionów ciechanowskiego i ostrołęckiego. Nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe potrwa do 20 lutego 2017 r.