Wsparcie dla Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Dodano: 2014-12-18

18 grudnia 2014 r. podpisaliśmy Aneks do umowy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucją Pośrednicząca dla działań 8.3 i 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka w zakresie weryfikacji dokumentacji finansowej wniosków o płatność. Aneks ten przedłuża realizację zadań powierzonych Fundacji do końca 2015 r.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest jedną z instytucji (obok Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka Przetwarzania Informacji, Ministerstwa Gospodarki), która powierza pracownikom Fundacji zadania w zakresie wizytacji weryfikacyjnych w siedzibach beneficjentów, a także wsparcia beneficjentów w zakresie rozliczania projektów zgodnie z dokumentacją Programową oraz wymaganiami WWPE.

Przedłużenie umowy z WWPE, potwierdza rolę Fundacji w systemie zarządzania i kontroli środków POIG. Jesteśmy przekonani, że nasz wkład podnosi standard wykonywanych usług na rzecz beneficjantów Programu.

Do końca 2014r. pracownicy Fundacji zweryfikowali dla WWPE 4.852 wnioski na kwotę 1.131 mln złotych.