Fundacja poszukuje tutora

Ważne do: 2019-01-09
Dodano: 2018-12-28

Informujemy, że w dn. 2.01.2019 r. wprowadzona została korekta do niniejszego zapytania ofertowego.
Zmieniono pkt. I.4. Pozostałe dokumenty nie uległy zmianie.  Poniżej załączamy zapytanie ofertowe w nowym brzmieniu.

W związku z powyższym termin nadsyłania ofert zostaje przedłużony do 9.01.2019 r. do godz. 16.00.

Zaktualizowane dane znajdują się również w Bazie Konkurencyjności (LINK).

__________________________________

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu "Ścieżki współpracy" poszukuje wykonawcy poniższej usługi:

Usługa doradcza (tutoring) z zakresu przygotowania wniosku o grant na rozszerzenie projektu o współpracę międzynarodową

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym  LINKIEM

Opis przedmiotu zamówienia/ zakres usługi:

1) Usługa doradcza (tutoring) dla uczestników ścieżki Inkubator Projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00.

2) W skład usługi doradczej (tutoringu) wchodzi: kompleksowe wsparcie podmiotów w przygotowaniu wniosku o grant na rozszerzenie projektu standardowego z EFS o współpracę międzynarodową zgodnego z kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartymi w regulaminie konkursu „Ścieżki współpracy”. Tutor zapewni podmiotowi w inkubacji przygotowującemu wniosek o grant (klientowi) wsparcie w:
·         planowaniu realizacji projektu (kamienie milowe, działania, harmonogram),
·         opracowaniu budżetu szczegółowego do projektu rozliczanego ryczałtowo,
·         określeniu wskaźników projektu i poszczególnych zadań i sposobu ich monitorowania,
·         ustalenie niezbędnych zasobów do realizacji projektu,
·         ustalenie zakresu niezbędnych kompetencji/stanowisk do prawidłowej realizacji projektu,
·         nawiązaniu współpracy z partnerem międzynarodowym,
·         określaniu wartości dodanej współpracy międzynarodowej,
·         określeniu rezultatu proj. grantowego spełniającego wymogi konkursu,
·         wyborze sposobu wypracowywania rezultatu projektu grantowego,
·         określeniu adekwatnego sposobu wdrożenia rezultatu.
3) Łączna liczba godzin pracy tutora do zrealizowania w ramach projektu dla 90 podmiotów: 1350 godz. (15 godz./podmiot). Zamawiający dopuszcza możliwość podziału liczby godzin między kilku wykonawców.

Kod/y i nazwa CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, kod CPV: 80000000-4

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym  LINKIEM

Załączniki:

02/CPE/FFW/2018 - zapytanie ofertowe tutor
02/CPE/FFW/2018 - zal 2. istotne postanowienia umowy
02/CPE/FFW/2018 - zal 1. wzór oferty