Zaproszenie do składania ofert na doradztwo ogólne

Ważne do: 2021-04-30
Dodano: 2021-04-22

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie ogólnego doradztwa (przez kluczowego doradcę ogólnego) indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3” 

umowa nr RPMA.09.03.00-14-b024/18-00 w zakresie m. in.

a) zakładania PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

b) zakładania PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

c) rejestrowania działalności PES,

d) zewnętrznego finansowania PS i PES,

e) prowadzenia działalności statutowej PES,

f) ekonomizowania NGO (podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej),

g) wsparcia przekształcania przedsiębiorstwa w PS,

h) wypracowania indywidualnej ścieżki wsparcia dopasowanej do potrzeb klienta,

i) monitorowania sytuacji, wspierania w budowie planu rozwoju, organizowania wsparcia w sytuacjach kryzysowych,

k) pomocy w zidentyfikowaniu bieżących potrzeb oraz koordynacji ścieżki wsparcia,

l) sieciowania PES.

Kluczowy doradca ogólny zobowiązany jest do współpracy stale w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Współpraca ta polega co najmniej na wymianie informacji z tymi instytucjami na temat wsparcia udzielonego klientowi. Zobowiązany jest też do nawiązania współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i innymi podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe w ramach wsparcia.

Źródło finansowania: 

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Osoba uprawniona do kontaktu: 

Pani Justyna Jakubiak tel. 663-831-435, adres e-mail: jjakubiak(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 30 kwietnia 2021r. godz.: 16:00

Załączniki:

      1.  
  • Zapytanie ofertowe (PDF)
  • Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
  • Istotne warunki umowy